Blog Image

Leo-Bloggen

Det fanns en gång ett land…

Life in Balance, Politik Posted on Thu, July 30, 2020 08:07:10

Vi ärvde ett rikt land. Vi överlämnar en ruin. Vi ärvde ett tryggt land. Vi överlämnar en anarki. Vi färdades väl i ett älskat folkhem. Vi lämnar över ett ofärdens dödsrike. Vi var respekterade i världen. Vi efterlämnar ett pestsmittat pariasamhälle. Vår krisberedskap var länge god. Nu är den för intet värd. Vi hade en gemensam värdegrund. Nu är klyftorna avgrundsdjupa.

Allemansrätten gällde inte för hela världen. Den var vi ensamma om. Vi var först i världen med kvinnofridslag. Nu har vi flest våldtäkter i världen. Vi visade respekt för de äldre. Nu låter vi dem dö i brist på vård. Vi följde budorden. Nu är de närmast bortglömda. Vi höll varandra bakom ryggen. Nu vänder vi ryggen mot allt som är svenskt.

Då var alla lika värda. Nu är alla lika ovärdiga. Vi litade på dem som iklädde sig rollen som landets beskyddare. Nu förlitar vi oss på kappvändare som enbart skyddar sig själva. Förr trodde vi på det som stod i tidningen. Nu tror vi mer på det som inte står i tidningen.

Förr utgick makten från folket. Nu är folket maktlösa slavar under makten. Förr var vi självförsörjande på det mesta. Nu är vi de mest oförsörjda i världen. Förr prisades vår gemenskap och vår förlitan på varandra. Nu anmäler vi varandra för gemenskap mot de andra. Förr var assimilation av godo.

Nu är åtskillnaden det goda. Förr slaktade och åt vi otroligt gärna kött av gris. Nu är vi själva otroligt nog otrogna svin som ska slaktas. Även vi som inte trodde, trodde oss bo i ett enat kristet land. Nu tvingas vi bo i ett okristligt oenigt land.

Vi visste om vi var kvinna eller man. Om vi var hon eller han. Nu har hen rättat Honom och påstår helt visst att vi kan vara både hon och han och det.

Det var rätt säkert att gå ut – de flesta bovarna satt inne. Nu är det ute att hålla dem inne, så nu är det vi som sitter inne. Rättssäkerheten är blott ett minne.

Förr tog vi lärdom från historien. Nu är lärdom historia. Bildning är ett begrepp som degenererats till att betyda motsatsen till outbildad. Barn gick i skolan för att lära sig grunderna och fritt tänkande. Nu läggs där knappast grunden för där är fritt från de fria tankarna.

Förr kunde vi försvaras mot utländska inkräktare av en miljon soldater. Nu förvarar vi en miljon utländska invällare istället.

Förr satt folk som var som folk i riksdagen. Nu finns där bara rikt folk från den nya karriärelit politiska adelsklassen. Många trodde förr på en högre makt. Dagens profeter predikar istället mot denna högre makt och enbart för sin egen. Bibeln har ersatts av partiboken och prästerna har blivit fackombud. Förr kämpade de för sin tro. Nu är alla muslimer kan man tro.

Förr samlade vi i ladorna för sämre tider. Nu gödslar vi pengar till hela världen. Sätter vår sista potatis i grannens trädgård. Åtta tusen miljarder ska skyfflas ihop till EU -> För gödselspridning över länder som bränt sina egna lador. För återhämtning mitt under brinnande coronakris. Inte för att rädda dessa länder. Utan för att hålla dem vid liv, så att de kan betala alla sina tidigare skulder till främst Tyskland och Frankrike. Om 30 år ska våra barn och barnbarn ha betalat tillbaka vår skuld. Men med den makt EU nu skaffat sig lär de se till att få tillbaka de av oss skänkta miljarderna genom att att direktbeskatta svenska folket med kraftigt höjda skatter och avgifter.

S-Löfvén har inte lyssnat på HSVB, dvs Göran Persson. Han, som sa att “den som är satt i skuld inte är fri” .S- Löfven sveper sig i den svenska fanan och sjunger falskt Du gamla du fria – och drömmer om DDR.

Text: Rolf Malm

Min undran till dig som hittat hit och läst: Vad är DIN uppfattning, till att det blivit som det är idag med landet och dess varande och blivande?Den strukturella rasismens väderkvarnar

Life in Balance, Politik Posted on Wed, July 08, 2020 09:01:44

Alla poliser och väktare i Sverige är väl medvetna om att skulle de ertappas med att säga något rasistiskt, eller begå någon handling vilken kan ses som rasistisk, så har de i samma ögonblick förlorat sitt jobb. Förmodligen fråntas de även möjligheten till att få ett framtida jobb, när de hängs ut med bild och alla uppgifter i postmodernismens häxjagande medier, dvs våra stora tidningar och public service.

Det är ingen slump att BLM demonstrationerna i Sverige filmades från varje tänkbar vinkel av just demonstranterna, ja förutom all plundring och vandaliseringen då, vilket filmades av omgivningen…
Varje polis i kontakt med demonstrationerna hade troligtvis cirka 20 till 30 filmande mobiltelefoner på sig vid varje tillfälle. Demonstranterna har naturligtvis inget att förlora och kan nästintill göra vad som helst i form av provokationer, smädelser och hot. Detta medan poliser som slår tillbaka eller tar till våld där det blir nödvändigt, gör det med jobbet och det personliga ryktet som insats, vid varje tillfälle och för varje provokation.

Jag beundrar våra poliser som kan hantera dessa situationer utan att ge upp, de är fantastiska hjältar och bör hyllas av oss alla! Vissa poliser ger naturligtvis upp när de inser absurditeterna i vilka krav som ställs på dem och inte alls på demonstranter och de kriminella. Förstå insikten att varje litet agerande från poliserna görs med jobbet, det personliga ryktet och kanhända med livet som insats! Ja, poliser kan också gå in i väggen och välja nödutgången, när inget hopp finns längre. Poliser är också människor…behöver det ens sägas?

Naturligtvis hjälps situationen föga heller av att vi har stora tidningar som uppsåtligen trycker ”fake news” (https://nyheteridag.se/dn-gar-vilse-pa-gullmarsplan/), det vill säga rena lögner och falsarier, i syfte att upprätthålla bilden av den strukturella rasismen i Sverige. Dessutom finns det postmodernister inom poliskåren vilka mer än gärna agerar i politisk affekt och kanske frångår sina uppdrag genom att knäböja inför mobben, eller genom att försöka sätta dit kollegorna.

Finns det ingen verklig rasism så har Don Quixotes journalister och andra myndighetsaktivister inget att komma med, samt hela deras agendajournalistik och identitetspolitik fallerar, som det uppdiktade luftslott det faktiskt är!

Varför ljuger, förvanskar, pixelerar och mörklägger MSM, samt public service? De har en politisk agenda i dissonans mot verkligheten att försvara och upprätthålla.
Mer komplicerat än så är det inte.Sverige ockuperats uppifrån!

Life in Balance Posted on Mon, July 06, 2020 09:40:25

Många känner säkert att en gräns passerats och att fd Sverige befinner sig i en utförsbacke som inte kan brytas. Utvecklingen har pågått alltför länge, med små, små steg. En samhällsförvaltning präglad av hederlighet och sparsamhet har förändrats till en samhällsöverbyggnad som håller på att utarma och förlama landet. TOTALT!

Till detta kommer mindre mätbara, men YTTERST kännbara, försämringar: i språkbruk, umgänge, hänsynstagande, medmänsklighet. Svenskarna har blivit små lydiga robotar, lyhörda för överheten i rädsla, blinda och döva för sina medmänniskor, ytliga, OCH med ett snävt fokus på vår egen framgång, välstånd och maximerade ögonblicklig tillfredsställelse.

En del av detta är känslan att landet inte längre leds av de bästa, eller ens de näst bästa, utan av svaga personer med begränsade synfält, bristande kompetens och med närmast obefintlig förankring bland medborgarna. För tjugo år sedan visste de flesta namnen på landets statsråd; i dag händer det inte så sällan att någon för de flesta okänd, blek minister dyker upp i media och uttalar sig, ofta utan skärpa, men alltid med den tvärsäkerhet som intensiv medieträning och alltför stark självkänsla ger.

Det känns som om landet ockuperats inifrån och som om medborgarna inte kan frigöra sig från dem som gripit makten och har som främsta mål att behålla den. Landets myndigheter, finansierade av skattebetalarna, härbärgerar ett överskikt som glömt den tidigare viktiga målsättningen, att verka för allmänhetens bästa. I stället är det de egna arbetsvillkoren och den egna politiska agendan som står i fokus.

Överskiktet i myndigheter, stora organisationer, politiska organ driver utvecklingen tillsammans, ofta i en riktning som känns främmande för medborgarna och ofta på ett sätt där medborgarna ska uppfostras och styras, med lämplig ”information”.

Två aktuella myndigheter, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tillsammans cirka 1 500 anställda. Två storföretag, med andra ord. Ändå har de inte lyckats med de mest centrala uppgifterna: att skydda medborgarna från allvarliga hot.

När en stor skogsbrand härjade härom året fick utländska brandmän i stor mängd kallas in. När en allvarlig epidemi närmar sig står myndigheterna handfallna; i princip ingen beredskap finns. Och ännu efter flera månader saknas klara och begripliga riktlinjer.

MSB framhåller på sin hemsida de stora förmånerna med att jobba på myndigheten. Och här har man verkligen varit framgångsrik. Vad sägs om sju veckors semester, betald ledighet för att ägna sig åt familjeangelägenheter, betald ledighet för sjuk- och tandläkarbesök, extra föräldra- och sjukersättning?

Överskiktet i samhället tycks vara väldigt homogent – samma värderingar, samma politiska agenda, samma inriktning på att gynna de egna och gemensamma intressena. Eller rättare sagt: det finns en osynlig gemensam värdegrund, där man vet hur man ska uppträda, vad man ska tycka, vilka åsikter som är gångbara. Inte sällan anar man FÖRAKT för de medborgare som bekostar verksamheten.

Så länge det sker kan överskiktet leva lugnt och tryggt. Men det finns naturligtvis en gräns som förr eller senare passeras. Då kan vad som helst hända.Vi behöver syna dessa lögner om vad som nu händer i världen.

Life in Balance Posted on Thu, June 25, 2020 09:01:02

En spännande tid vi lever i och fantastiskt att få vara del av detta stora som pågår i världen just nu. Vi står inför avgörande val för livet här på jorden och för våra egna liv.

Text: Vännen Mikael Säflund, dramatiker, föreläsare och livscoach

Har du använt dig av din egen inre seismograf där du lätt kan avgöra vad som är sant eller inte sant? Ni som gått kurserna kommer ihåg övningarna när vi ställer påståenden och sedan ser om vi känner lätthet eller tyngd i kroppen. Ibland faller man framåt när det är sant och bakåt när det inte är sant. Testa detta på alla påståenden från t.ex. mainstream media om vad som nu händer i världen och se om det som sägs stämmer. Lyssna/ titta på en nyhets-sändning när de t.ex. påstår något och se hur din kropp reagerar. Vi mår inte bra i längden av att köpa all missinformation och propaganda som sanning. Det skapar förvirring och rädsla. Många känner att något inte stämmer. Vad är sant och inte sant? Vi är lärda att tro på och lita på det TV och tidningar förmedlar, men kan du till 100% veta att det är sant? Vem äger och styr media? Så viktigt att vi är uppmärksamma på vilkas agendor som försöker styra saker åt vissa håll och som sedan får allvarliga konsekvenser för oss alla.

I kvantfysiken talas det om nollpunktsfältet där allt är information och energi och vi är sammanlänkade med allt. Det finns ingen separation. Här finns all information om allt som har varit, är nu och som är möjligt att skapa framåt. Vi har alla tillgång till den informationen och i ett speciellt tillstånd (hjärtat) kan vi läsa av denna information och få medvetenhet om hur det faktiskt förhåller sig. Så skapar vi verkligheten från rädsla och kaos efter att ha tagit in yttre propaganda, vilka resultat får vi då? Vad blir skillnaden om vi väljer att skapa från källan, från medvetenhet, ur kärlek och tillit, där vi bara vet och skapar det vi verkligen önskar oss?

Så om lyssnar vi till olyckskorparna som kraxar, som vill att vi är rädda och vill att vi att skapar framtiden ur kaoset inom oss. Vad blir resultatet då? Förmodligen leder det till vår underkastelse och vårt fortsatta slaveri och denna gång omöjligt att ta sig ur. Det här är allvarligt!

Vi har världens möjlighet att skapa något stort denna gång. Nu gäller det att syna bluffen, och det är det många som gör, men de censureras i sociala medier och förlöjligas ofta.

Mitt råd är att ta reda på fakta och se vad som ligger bakom propagandan innan man förkastar viktig information. Det är meningen att vi ska uppleva våra liv som underbara att leva. Varför gör vi inte det då? Vi har lärt oss från födseln att vi måste lyda dessa samhällssystem skapta av psykopater och som funnits i tusentals år. Vi ska inte leva i dessa system som skapar rädslor, lidande och i förvirring – det har aldrig varit meningen. Då vi är skapande själar så skapar denna rädsla och förvirring inom oss än mer kaos på jorden. Varför? Därför att vi skapar från känslor och vision. Så är vi i rädsla – skapar vi mer rädsla och detta är mat för de kraxande olyckskorparna. De kan inte skapa själva (då dessa är och tillhör en viss typ av varelse), så därför använder de människor som har tillgång till sin själ och sitt hjärta att skapa åt dem. Detta har pågått allt för länge nu.

Vi behöver syna dessa lögner om vad som nu händer i världen. Undersök närmare och få ditt svar. Om vi är tillräckligt många som väljer att se igenom bluffen kan allt vända till något helt nytt och fantastiskt för oss. Bättre än vi kan tänka oss förmodligen. Det handlar inte om att kriga eller att vara emot något – det handlar om att skapa än mer medvetenhet och klarsyn och ur det nya seendet förändras det vi uppfattat som verkligheten till något nytt.

Vi behöver inte kämpa – vi behöver se. Ingen kan någonsin mer hävda att den har makten över dig. Den rätten har bara du.

Önskar dig fortsatta underbara och sköna sommardagar!Linda Snecker – guds gåva till högern – visar på Vänsterpartiets brain-drain

Feministiska initiativ, Life in Balance, Politik, Relationer Posted on Mon, May 25, 2020 12:14:30

Linda Snecker, rättstalesperson för Vänsterpartiet, får mig att känna mig som ett gråtande barn som tappats bort i ett köpcentrum. En gosse som till följd av skam vägrar hjälp. När ett par snälla främlingar vill leta upp min “trygga” hemmiljö, då ljuger jag om att jag inte alls är vilse. Att jag leker kurragömma med andra barn som därför inte syns till, tårarna kommer av allergi. Sedan vandrar jag tyst och ensam vidare tills jag hittar de alkisföräldrar jag skämdes för mycket för att namnge. Går vid deras sida och ber till gud att vi ska hem snart. Hukar mig när de skriker och dricker offentligt, hoppas att ingen ser att jag tillhör dom. 

Liknelsen må vara osmaklig, men den är träffande. När Snecker tas upp offentligt, då skäms jag för mitt parti. Det som utmärker riktigt dåliga föräldrar är deras oförmåga att se när de skämt ut sig via moraliska övertramp, då skam och självförbättring ofta utgör två sidor av samma mynt. Denna oförmågan till att se sig själv utifrån är ett drag som även delas av fördärvliga förtroendevalda.

Carolin Dahlman påpekade nyligen i KristiansstadsBladet att Snecker helt oblygt företräder en fullkomligt självmotsägande attityd till brott. Där hon vid ett tillfälle säger att: “Jag har inte sett någon korrelation mellan hårdare tag och mindre kriminalitet över huvud taget. Sambandet finns inte”. Vid ett annat tillfälle ropade hon på Twitter att: “Straff för sexköp måste höjas eftersom 1 av 10 svenska män köper sex. Högre straff = större benägenhet att inte begå brottet. I jämförelse med ex gängkriminell som inte berörs om straffet är ett, två eller fem år”.

Ett förhållningsätt som den antirasistiska aktivisten Henrik Johansson, känd för hemsidan Inte Rasist Men, kommenterade med orden: “Det här är faktiskt redigt jävla dumt. Erkänn som det är istället. Du brinner för frågan och känner extra för att sätta sexköpare i fängelset men låtsas inte om att det kommer leda till att färre personer köper sex.”

När jag först läste det Snecker skrivit på Twitter övervägde jag möjligheten att hennes konto hackats. Det framstod som om någon försökt driva med henne. Men sedan mindes jag vad hon tidigare sagt, vilket fick mig att inse det pinsamma faktum att tweeten var äkta. “Kriminella blir inte mindre brottsliga för att dom sitter i fängelse, precis som sjuka inte blir mindre sjuka bara för att dom är på sjukhus”, tweetade Snecker redan 2017.

När spegeln står tom

SD-företrädaren Katja Nyberg försökte nyligen uppmärksamma Snecker inför den ryckiga selektiviteten i hennes straffrättsliga retorik, genom att citera två av hennes tidigare uttalanden som inte rimmade med varandra. Snecker bemötte inte kritiken gällande inkonsekvent resonerande, utan mästrade istället över det faktum att SD delade hennes åsikt om att höja straffen för sexköp. Hon förstod till synes inte att Nyberg ville göra en poäng av att Snecker i själva verket stödde SD:s straffrättsliga politik men bara när det passade – där fängelser av oförklarlig anledning ansågs fungera mot torskar men inte mot yrkesmördare. I praktiken landade alltså rättstalespersonen i att håna sin meningsmotståndare för att vederbörande var konsekvent, och inte smart nog att hyckla som Snecker själv!

Det hela påminner mig om en anekdot som psykologen Paul Bloom tar upp i sin bok “Just Babies”. I boken rånar en ungdom med psykopati en blind äldre kvinna. Offret valdes ut för att hon inte kunde identifiera förövaren eller försvara sig. Ungdomen får den retoriska frågan om han inte skulle må dåligt om han stod i kvinnans skor, på vilket han svarar: “vad bryr jag mig, jag är inte hon”. Empati var ett så pass främmande koncept att han inte förstod frågans poäng, på samma sätt ligger bevisligen värdet av följdriktighet ljusår bort från Sneckers förståelsehorisont. 

Jag har ärligt talat aldrig i hela mitt liv sett någon missa poängen så fatalt som när Snecker möter kritik. Precis som de berusade föräldrarna i min inledande liknelse, förblir hon immun mot den effekt som speglar har på oss övriga dödliga.

Fler oskyddade mål än jag har fötter, men jag vill spela basket istället….

Det finns en hel del infallsvinklar man kan angripa Snecker från. Man skulle kunna kritisera dårskapen i att försöka bekämpa prostitution genom att enbart strama åt straffen för sexköpare, men samtidigt låta tunga kriminella mötas med en släpp-fångarna-loss-attityd. 

Kvinnor som fastnat i trafficking teleporteras inte in till Sverige av trollkarlar. De smugglas in av samma råskinn som skjuter varandra på gatorna och rånar butiker. Varje krona som tjänas in på barnrån eller säljande av dödsknark, riskerar att finansiera kidnappandet och smugglande av utsatta kvinnor. När vi väljer att låta våldsbrottslingar ges lägre fängelsestraff, då släpper vi inte sällan ut någon omotiverat tidigt som i hemlighet också är involverad i människosmuggling eller riskerar att bli det senare i den kriminella karriären. 

Annars kan man påpeka att hennes uttalande om att inte ha “sett någon korrelation” mellan längre fängelsestraff och lägre antal brott, antigen tyder på oärlighet eller okunskap i ämnet. För att citera en relevant sammanställning i tidningen Kvartal: “Tvärtemot vad tongivande kriminologer som professor Jerzy Sarnecki hävdar så tyder mycket forskning på att skärpta straff kan vara både bra och lönsamt för samhället och även sänka brottsligheten.”

Men att göra mål mot Snecker är egentligen inte mitt huvudsakliga syfte med denna text. Hon fyller rollen som exempel för att kunna belysa partiets förluster i alternativkostnader. Om vi tittar i backspegeln ser vi två motbilder till Snecker. Amineh Kakabaveh drevs ur Vänsterpartiet efter en rad kontroverser, bland annat för att ha delat en film som utgav sig komma från SVT men i själva verket var en förfalskning producerad av nazister. Kakabaveh påstod att hon blivit lurad av nazisternas förfalskade SVT-logga. Hon hävdade att motiveringen till exkluderandet från partiet var ett svepskäl, att hon egentligen kastades ut till följd av hennes aktivism mot hedersförtryck.

Efter att ha lämnat V har hon fortsatt i sin roll som ordförande för organisationen “Varken Hora eller Kuvad”, som arbetar med att bekämpa hedersvåld och är tonsättande i den svenska debatten kring våld mot kvinnor. 

Malcom Kyeyune kan nog vara den debattör i Sverige som når störst publik med klassanalyser, något som annars ofta stannar i socialisttidningar. Han uteslöts ur Ung Vänster efter att ha uttalat sympati för våldbejakande vänsterextremister. Han och de övriga som tvingades ut vid tillfället anklagades även för kuppverksamhet mot partiledningen, vilket Kyeyune nekat till.

Efter att ha lämnat partiet såg Kyeyune till att bli känd i både Sverige och Danmark som debattör. Han har därefter anställts av en konservativ tankesmedja.

Det som bägge dessa individer har gemensamt, är att de varit obekväma och stängts ute. Därefter har de framgångsrikt drivit opinionsbildande verksamhet på egen hand. Bägge beskriver också att de mobbades inom V.

Tänk dig att jag startar en ny religion och börjar mobba och driva ut flera medlemmar. Avfällingar vilka därefter leder framgångsrika andliga verksamheter eller anställs till en dyr peng av konkurrerande religiösa stiftelser som idéproducenter, behöver du rådfråga en religionsforskare för att svara på om att jag lagt grunden till en ny världstro eller ej? Känns det som ett vinnande koncept för kyrkan att orsaka sin egen braindrain?

Skälet till att Snecker får chansen att göra bort sig, är att Vänsterpartiet inte har tillräckligt högt i tak för att benen ska kunna sträckas på. De längsta måste därför söka sig någon annanstans och de intellektuellt kortvuxna blir kvar samt ges roller de skämmer ut sig själva och partiet när de ska försöka fylla. I ett friskt parti måste man kunna göra misstag, säga provocerande saker, tycka olika i känsliga frågor. Vänsterpartiet har i praktiken ersatt meritokrati som värde med att belöna förmågan att bära upp plakatpolitik, där vinnaren blir den som är bäst på att inte märka när plakaten säger emot varandra.

Med tanke på Linda Sneckers ofta uttalade ord om att : “svenska, vita män – är alla våldsverkare” – då blir jag än mera fundersam: HUR och med VEM blev LS gravid???
Koranen = S nya Partibok!

Politik Posted on Sat, May 02, 2020 12:50:24

Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer har i skuggan av Corona-krisen påbörjat en etablering av samarbeten med Försvarsmaktens civilsamhällesorganisationer. En etablering tillsammans med ABF och Svenska kyrkan som återigen tydliggör Brödraskapets höga organisatoriska nivå samt kommunikativa skicklighet. En kapacitet som byggts upp över lång tid.

Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation och dess verksamhet omfattar från den enskildes säkerhet till samhällets försvar.  Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera, utbilda och skriva frivilligavtal för både Försvarsmakten och krisberedskap:

  • Specialister som sjukvårdare, pionjärer, CBRN-soldater som hanterar farliga ämnen, fältkock och informationsbefäl till Hemvärnet
  • Avtal för krisberedskap för att öka uthållighet vid kriser inom exempelvis kommunikation, hälsoskydd, farliga ämnen eller kärntekniska olyckor. 

Försvarsutbildarna svarar för en omfattande verksamhet inom både Sveriges försvar och krisberedskap. 

Försvarsutbildarna arrangerar tillsammans med Huddinge kommun en gratis digital utbildning i krisberedskap – För din säkerhet.  Utbildningen består av tre 15 minuter långa filmer och finns textade på arabiska, kurdiska och turkiska och är teckenspråkstolkade på svenska. Utbildningen erbjuds i samarbete med ABF Huddinge och Svenska Kyrkan i Huddinge samt Ibn Rushd Studieförbund.

Studieförbundet Ibn Rushd är en av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer i Sverige. Genom personunioner och verksamhet som till exempel de numera nedlagda Muslimska familjedagarna finns det direkta band med den islamistiska nätverksorganisationen. Främst genom banden mellan Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer och FIFS, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige som utgör länken till bland annat Muslimska brödraskapets egyptiska organisation samt Brödraskapets ideologiske ledare Yussuf al Qaradawi.

Det är inte bara i Johan Westerholms ”Islamismen i Sverige” (Greycat 2020) som personunionerna mellan Muslimska brödraskapet och Ibn Rushd presenteras. Samt, inte minst, att Muslimska brödraskapet vilar på en totalitär och i grunden fascistisk ideologi.

Inom försvarssektorn finns kunskapen och Folkbildningsrådet slutit sig till samma sak. Folkbildningsrådets rapport över studieförbundet Ibn Rushd av professor Erik Amnå ”När tilliten prövas” sluter sig till samma sak. Amnå pekar på tidigare varningssignaler i form av den rapport som FOI tog fram åt myndigheten SST genom Rickard Lagervall. Denna studie kom fram till att studieförbundet redan vid grundandet av organisationen kom att vila på Brödraskapets ideologiska och teologiska uttolkning av Koranen.

Att Muslimska brödraskapet nu tar tillfället i akt att stärka sin position i civilsamhället tillsammans med Svenska kyrkan är något som inte är förvånande och som Ledarsidorna pekat på tidigare. Dels genom att regeringen nu påverkats att ta bort kraven på självfinansiering av biståndsprojekt men även genom samarbetet med Svenska kyrkan. Samarbetet med till Försvarsmakten kopplade civilsamhällesorganisationer kommer därmed inte heller den som någon överraskning. 

I en tidigare artikel beskrev Ledarsidorna hur Svenska kyrkan inlett samarbete inom ramen för projektet ”En värld av grannar” med en annan av Muslimska brödraskapet nätverksorganisationer, Islamic Relief.

Mer läsning: Svenska kyrkan inleder samarbete med Muslimska brödraskapet

I samarbetet ingår även Muslim Cultural Heritage Center i Kensington, London. Centret är mer känt som al Manaar-moskén och bör betraktas som en av Storbrittaniens mer extrema islamistsiska miljöer. Al Manaar har bland sina tidigare församlingsmedlemmar IS-bödlarna ”Jihadi John” som blev känd för sina videoinspelade avrättningar av krigsfångar samt den minst lika brutala ”The hip-hop jihadist”. Det är första gången al Manaar öppet återfinns i en svensk kontext i Sverige men kopplingarna till Sverige är äldre än så. I al Manaars styrelse återfinns en svensk medborgare tidigare bosatt i norra Stockholms län.

Svenska kyrkan och studieförbundet Ibn Rushd är nu en  del av samarbetet med Försvarsutbildarna tillsammans med ABF. Inte heller detta bör föranleda någon större överraskning.

Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer präglas av att de är kommunikativt skickliga. En skicklighet som de dels har förvärvat genom samarbete med mediehuset al Jazeera men i Sverige även genom egen kompetensuppbyggnad. 

Sara Gunnerud, idag på ABF, var tidigare komminikationsansvarig på Ibn Rushd samt redaktör för studieförbundets tidning Kupolen. Gunnerud är författare till ”Ordets makt i politiken” (Katalys 2014). Gunnerud bör betraktas som en av Sveriges skickligaste och mest erfarna politiska kommunikatörer även om hennes roll är främst rådgivarens och expertens.

Visa källbilden

Inom Socialdemokraterna sitter Gunnerud i styrelsen för Föreningen Hjärta, en del av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. I längden av tidigare styrelseledamöter i Hjärta återfinns bland annat Omar Mustafa, Islamiska Förbundet i Sveriges tidigare ordförande och Ibn Rushd förre förbundschef samt Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer.

Islamiska Förbundet i Sverige bekänner sig enligt sina egna stadgar till Muslimska brödraskapets teologiska och politiska uttolkning. Sveriges Unga Muslimer förlorade hösten 2019 rätten till statsbidrag av MUCF i en dom i Stockholms kammarrätt då de inte ansågs leva upp till demokratikriterierna.

Corona-krisen ger en möjlighet att ta ett steg till i Brödraskapets bredare etablering i olika samhällsfunktioner. Det kan nu anses ha påbörjat en etablering i Försvarsmaktens civilsamhällesorganisationer och därmed i det svenska totalförsvaret.

Not: Eskilstuna kommun har nyligen stoppat alla utbetalningar till studieförbundet Ibn Rushd med hänvisning till att förbundet är en av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer i Sverige.

TEXT: Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)Masspsykosen förflyttar sig från Ecoflykting->till Gretaklimat->till MSB-Coronahysterin !

Erotik, Life in Balance, Politik Posted on Wed, April 29, 2020 12:48:24
Is this Lock – down ?

Om landet INTE testar alla misstänkt smittade, så kan ansvariga omöjligt ha koll på hur många och vilka har symptom liksom själva spridningsförloppet.

Trots att Corona klassats av Staten som samhällsfarligt tillstånd, så bestämmer sig statsepidemiologen Anders Tegnell för att pausa digital datainsamling av Coronasymptom. HAN oroar sig mer över att frågorna om symptomen vi ställer om befolkningen -> kan skapa oro och panik än viruset i sig…. hos “Svenssons” !
Så empatiskt och kärleksfullt omtänksamt av landets statsepidemiolog med tanke på att äldre dör på löpande band och bortprioriteras i intensivvård…..

Intressant och märkligt verkar det vara att Folkhälsomyndigheten (FHM) går i samma fotspår som Brottsförebyggande rådet (BRÅ), när det gäller effektiva metoder att mörka statistiken -> för att inte skapa oro, panik, polarisering, hets och hat m.m.
Aldrig har sanningen och fakta varit så irrelevant och dessutom farlig!
Studier verkar utgöra större hot än det eskalerande våldet och det dödliga viruset och dess ödesdigra konsekvenser på vårt samhälle…..

Precis som Makten relativiserar och gör sitt yttersta att mörka den dramatiska ökningen av dödsskjutningar, bombattacker, brutalt våld, rån och våldtäkter -> gör Regimen samma sak med informationen om viruset … Information, som kan ge oss alla livsviktig och avgörande kunskap och större förståelse om viruset. MEN – makt utgår från LÖGN!

Enligt djupstudier och omfattande forskningsresultat som gjordes av forskarna på Linköpingsuniversitet, så viker sig Brottsförebyggande rådet “för politisk påverkan och har en utbredd tystnadskultur.” – Precis som det som Peter Springare – skriver om i sin bok om Polisen (dvs MSB.s Dan Eliassons fd poliskår)

MSB ska nämligen följa FHM:s indikationer, instruktioner liksom önskemål om Coronadata och statiskt – och tvärt om… det är MSB som styr via Dan E.


Frågan som ALLA ska ställa sig om FHM är: Gör FHM samma sak som BRÅ, dvs viker sig för politisk påverkan från Morr Guns J och via MSB generaldirektören Dan Eliasson? Dessa mytomaniska parhästar….

Dan Eliasson, vars bagage är fyllt med groteska skandaler . “tafsa-inte-på-mig-armbandskampanjer och andra misslyckanden, blir allt tyngre – utan reaktion från media och medborgarna. Få minns troligen att DE var ledare för punkbandet Bad Boo Band – som öppet hädade och smutskastade kvinnor – låten Knulla i Bangkuk… med text: “Vem vill ha en svensk tjej – en discofitta utan hjärna – ner de i Thailand – vill så gärna”. https://www.svd.se/rikspolischefens-kontroversiella-punklat . Kåtbocken – bortförklarar så klart – som den mytoman han är…. OCH
Svenskarnas minne (läs medvetenhet) är mestadels så kort om DE, men låt mig påminna dig om Eliassons långa och tragiska politiska karriär där flera myndigheter ödelades med honom i som boss!
Dan Eliasson sparkades som rikspolischef och de medvetnas farhågor besannades, när “belönades” DE med en högre position. Knappast ironiskt, men mera som en röd tråd för S-makten… inom narcissism. DE blev myndighetschef och ansvarig för samhällsskydd och beredskap på MSB.

Huga! Vilken narcissism – rena rama kommunist DDR och fd Sovjet!


Det svenska vården saknar material, beredskap och utrustning, vården går på knäna, vårdpersonal som saknar skydd blir smittade och i sin tur smittar andra patienter, dvs viruset härjar vilt på svenska ålderdomshem

MEN “Vi såg det inte komma”, säger landets landsfader – precis som de ville framstå att vara naiva med den massiva migrationsvågen 2015. Naiva? Skitsnack – SL och hans handgångne personer – de finns på Zoros belöningslista… och då menar jag inte hjälten med svärdet a la Banderas ! Utan en satanist – med “S” i början av sitt ungerska namn!

Trots massiva virusspridningen och faktum attöver 20 expertforskare kritiserat Tegnells politikerstyrda metoder OCH samtidigt anser och tycker att Sverige kan jämföras med Italien när det gäller antal dödsfall – så väljer Regimen att skjuta upp dataundersökningar och landets gränser hålls öppna. In i landet släpps in kreti-och pleti , sk FramTidsKapital från andra Coronadrabbade områden.
Dessa grupper, som spermabankirier – de särbehandlas trots smittorisken!


Vem vet idag, mer än att Regimen, säkert gör DET, som de som de alltid gjort i alla andra tidigare beslut som hotat och hotar svenskarnas säkerhet, frihet och hälsa. Regimen följer Den Djupa Statens direktiv – till punkt o pricka! Oavsett politisk färg! Makt och Pengar står alltid främst – för de elitkarriär opålitliga… Vi lever med Pest o Kolera – även utan corona!

Masspsykosen har förflyttat sig från invandring ->till klimat -> till coronakrisen där folkets, särskilt medelålder kvinnornas behov att avguda sina helgon och sexualisera ensamkommande män verkar spela den centrala rollen i vårt samhälle. Hur tänker dessa kvinnor????


Fokus ligger på “rockstjärnan Tegnell”, som kvinnor avgudat tatuerar bild på, på sina skinkor – när de medvetet borde rikta blickarna mot dem som ligger bakom showen och spektaklet, dvs landets Regim och den Djupa Staten! Fast det övergår dessa kvinnors medvetenhet….

Enligt undersökningar är Sverige Skandinaviens mest korrumperade land.

Viktig data undanhålls – MEN de manipulerade “Svenssons”, -> de fortsätter ha förtroende för dem som slugt och i tystnad förråder Folket ända till graven (via Skattemyndigheten…)Hittills ovärderliga människoliv har plötsligt fått en prislapp

Politik Posted on Tue, April 28, 2020 11:42:55

Pandemin har försatt världens alla drabbade länder i en närmast omöjlig sits, där regeringar måste välja mellan pest och kolera (pun intended). Majoriteten länder har valt mer eller mindre långtgående restriktioner för att bekämpa viruset och minska antalet dödsoffer. Sverige har valt en annan väg och vad priset för vår öppenhet faktiskt blir, återstår att se. Officiella siffror gör gällande att mer än 2 100 personer har avlidit i covid -19 de senaste två månaderna, men folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson ser inte det som ett tecken på misslyckande. I en intervju med DN den 5 april sa Carlsson: ”Facit är inte antalet människor som dör av coronaviruset. Facit är vad vi ser efter fyra-fem år.” Även om han uttrycker sig krasst, så har ju Carlsson rätt i sak. Vilka beslut som var rätt att fatta kan vi bedöma först om ett antal år när det har utvärderats vad pandemin faktiskt ledde till, i Sverige och i omvärlden. Statsepidemiolog Anders Tegnell är inne på samma linje när han menar att dödlighet inte är det enda måttet som bör användas för att bedöma hur pandemin hanteras.

I mina öron ter sig dessa herrars uttalanden både provocerande och cyniska, men den trista verkligheten är att hur vi än vänder oss, så har vi ändan bak. Den svenska öppenheten medför dödsfall, men en lock down av samhället medför stora ekonomiska kostnader – företag går i konkurs, arbetslösheten ökar och individer ställs på bar backe. En högre psykisk ohälsa och fler självmord följer normalt i sådana spår. Alltså gör man en avvägning där allt ställs på sin spets med frågan: Hur mycket får det kosta att rädda ett liv?

Det är i sig ingen orimlig fråga att ställa. Tvärtom borde vi ha ställt den långt tidigare, ja faktiskt långt innan pandemin. Men det har vi inte gjort, och det är just det som är det stora problemet. Under decennier har vi i Sverige fått lära oss att vi lever i ett så rikt land, att det knappt funnits några begränsningar för vad vi kan kosta på oss. Allra mest tabu har det varit att tala om kopplingen mellan ekonomi och flyktingmottagande. De som önskat belysa invandringens kostnader eller som har förespråkat hjälp i närområden, har beskyllts för att vara allt ifrån allmänt empatilös till Ondskan personifierad. Redan 2010 hävdade representanter för Grön Ungdom och Centern att det inte är etiskt rätt att ifrågasätta hur mycket invandringen kostar, eftersom ett människoliv är ovärderligt. På den vägen har det fortsatt. Det har förklarats omöjligt att sätta en prislapp på vad det får kosta att rädda någon, och vi minns SR-intervjun från 2016 där Anne Ramberg slog fast att ”humanismen kräver att man får göra avkall på sin välfärd”.

Föreställ dig att en myndighetschef under migrantkrisen 2015 hade bemött bilderna på den drunknade Alan Kurdi med samma inställning som Carlsson uppvisade i DN-intervjun: ”Facit är inte antalet människor som dör på Medelhavet. Facit är vad vi ser efter fyra-fem år.” Den personen hade varit avskedad och medialt kölhalad innan kvällningen, trots att det uttalandet är i princip lika korrekt. Facit gällande flyktingkrisen 2015 går inte att utläsa genom att studera antalet drunknade på Medelhavet samma år, utan genom att utvärdera situationen i hemländerna ett antal år längre fram.

Men sådant har vi alltså inte fått uttala högt, än mindre använda som ledstjärna i svensk myndighetsutövning. Så när samma politiker, tjänstemän och tyckonomer som under åren har propagerat för att rädda människoliv genom öppna gränser och amnestier, plötsligt är villiga att offra (främst) gamla, invandrare och multisjuka, så skaver det ordentligt. De känslomässigt baserade parollerna om ”allas lika värde” ersattes lite för snabbt av krassa och ekonomiskt motiverade direktiv, vilket nu exkluderar stora grupper av sjuka från att ta del av den vård som både finns tillgänglig och som hade kunnat rädda deras liv. Absurditeten förstärks av att vissa invandrargrupper av okända anledningar är överrepresenterade i statistiken över virusets offer. Samma människoliv som till varje pris skulle räddas till Sverige, offras alltså nu utifrån ekonomiska motiv när de väl befinner sig i Sverige. Hur någon kan få ihop den värdegrundsekvationen är mer än jag kan förstå, och post-corona väntar en intressant tid när orsakerna till överrepresentationen ska finnas och ansvar utkrävas.

Det brukar heta att det svänger snabbt i hockey, tydligen gäller desamma i pandemier. Helt plötsligt går det utmärkt att sätta prislappar på människoliv, och heter man Anders Tegnell går det till och med att tycka att ökningen av antalet sjuka och döda är ”lite spännande” utan att förlora sin status som nationell idol. Majoriteten anhöriga till de över tvåtusen döda svenskarna, tycker nog inte att situationen är särskilt spännande. Istället vill de nog veta hur mycket det får kosta att rädda ett människoliv, och varför just deras familjemedlem inte ansågs värdefull nog i statens ögon.

Jag kan som sagt var inte avgöra om Sveriges väg är rätt eller fel väg att gå under pandemin, det får framtiden utvisa. Men jag vet att den nya verkligheten har dragit ned byxorna på den Humanitära Stormakten. När det verkligen gällde, stod den där med rumpan bar. Det fanns inget absolut människovärde, ingen omsorg om de verkligt svaga och utsatta. Det har i själva verket alltid funnits prislappar på människors liv, och endast så länge som kostnaderna tjänade det egna syftet var de värda att betala. Allt fagert tal var bara egoistiskt skryt och potemkinkulisser – och det är, i sig, en mycket viktig insikt att bära med sig när pandemin har bedarrat.

TEXT: Helena EdlundNext »