TEXT. Lars Bern

Det som jag i tidigare krönikor på den här bloggen neutralt benämnt den västliga hegemonin eller den angloamerikanska oligarkin framstår allt mer som ett gränslöst ytterst sammanflätat imperium. Det har vuxit till global dominans under de senaste hundra åren. Internet och informationsspridning fri från de globala mediemonopolen, avslöjar för var dag allt mer av denna enorma maktkoncentration som skapat det jag vill kalla the Trans Border Empire (TBE) styrd och dominerad av en handfull oerhört förmögna familjeklaner. Deras maktkoncentration har möjliggjorts av ett västligt politiskt etablissemang som snöat in på idén om en gränslös överstatligt styrd värld. Nu kommer motståndet, västvärldens folk vill inte ha detta elitistiska samhälle och revolterar därför. Valet av Donald Trump till USA:s president har blottat vad vi tidigare bara anat och helst velat tänka bort. Kriget mellan den styrande välbärgade eliten och folkets breda lager har kommit upp till ytan.

Affärslogiken styr utvecklingen

Det som i decennier har stämplats som konspirationsteorier och fria fantasier framstår allt mer som en kuslig verklighet. Jag tror dock inte detta imperium skapats genom att ett antal onda makthavare samlats i lönndom och beslutat om att konspirera för att ta makten i världen. Nej, TBE har vuxit fram gradvis ur affärslogiken hos ett ökande antal globala företags och bankers ägare. För den som arbetat i stora banker och industrikoncerner är detta inte alls så märkligt. Jag skall förklara hur jag tror det gått till.

I mina ögon började utvecklingen av dagens TBE med John D. Rockefellers obeskrivliga strategiska framgång med Standard Oil för över hundra år sedan. Den framgången skapade världens första privata miljardförmögenhet i dollar. Strategin handlade enkelt om att se till att skaffa sig kontrollen över så många faktorer som möjligt som har betydelse för att företaget skall kunna nå en global marknadsdominans. Det senare var exakt vad Standard Oil lyckades med. Vinsterna blev spektakulära och man kunde utnyttja alla tänkbara skalekonomiska fördelar och fula trick för att strypa konkurrens.

Vad som hänt efter den enorma framgången med Standard Oil, är att Rockefellers och andra helt enkelt kopierat strategin i företag efter företag och på alla viktiga massmarknader. Ett av de senaste exemplen på tillämpning av den här strategin är Microsoft, som även följdriktigt lett till skapandet av ännu en multimiljardförmögenhet hos en handfull entreprenörer med Bill Gates i spetsen. Ett annat exempel är väldens största marknad – den för livsmedel. Den kontrolleras idag av ett halvdussin globala megakoncerner som via intensiv positionering av en myriad varumärken prånglar ut industrimat baserad på billiga kolhydrater och vegooljor som gör människor över hela världen sjuka. Det senare har skapat en mångmiljardmarknad för läkemedelsindustrins kemiska preparat.

Filantropin blev en del av strategin

Efter olja gav sig familjen Rockefeller in i läkemedelsindustrin. För att skaffa sig marknadsdominans där bildade man med sin enorma förmögenhet från oljan, förment filantropiska stiftelser med syftet att ta kontroll över den medicinska forskningen, för att den vägen skapa sin marknad. Forskningen omorienterades från att söka bot mot olika sjukdomar till att börja kartlägga en massa kemiska substansers medicinska egenskaper i syfte att kunna få fram patenterbara preparat. I det arbetet hade man stor nytta av de försök på koncentrationslägerfångar som bedrivits av nazistiska läkare på 40-talet som t.ex. Josef Mengele verksam i Auschwitz.

Genom anslag från sina filantropiska stiftelser till de viktigaste universitetssjukhusen hade man möjlighet att kräva styrelseposter från vilka man sedan kunde bevaka att forskningen som bedrevs prioriterade industrins intressen. Nya metoder och naturliga preparat för att bota sjukdomar prioriterades ner och istället tog man fram patenterbara kemikalier som måste användas livslångt för att undertrycka sjukdomssymptom. Man underblåste även helt falska vetenskapliga hypoteser (t.ex. kolesterolhypotesen) för att skapa marknad för sina preparat. Viktiga exempel är kemikalier som sänker blodtryck, blodkolesterol, blodsocker, vacciner m.m.. Dessa preparat har under senare decennier tillfört läkemedelsindustrin tusentals miljarder dollar i intäkter och de har genererat enorma vinster till ägarna. Under samma period har sjukligheten skenat till en exempellös metabol pandemi och läkemedelsbiverkningar har blivit den tredje vanligaste dödsorsaken. Då skall man veta att dessa sjukdomstillstånd ofta lätt kan förebyggas genom en lämpligare kost än den som livsmedelsindustrin prånglar ut.

Jättesatsningen på GMO-grödor har varit en del i strategin. Genom handelsavtal försöker man tvinga land efter land att acceptera dessa, för att de stora livsmedelskoncernerna på detta sätt skall få kontroll över jordbruket, genom att göra dem beroende av patenterade grödor. Det handlar om att minska utrymmet för privatpersoners och mindre företags självständighet och möjlighet till självförsörjning. Allt skall ägas och kontrolleras av de marknadsdominerande företagen. Politiken har massivt stöd av vårt samhälles etablisemang.

Senare har TBE på ett liknande sätt skaffat sig kontrollen över det ena vetenskapsområdet efter det andra. Det vetenskapliga etablissemanget i västvärlden är idag ytterst korrumperade och helt lojala med TBE. I Sverige har familjen Wallenbergs stiftelser, som kan säga vara en del av TBE, ett stort inflytande över den svenska vetenskapsvärlden och om man vill ha sin forskning finansierad är det klokt att inte stöta sig med dem. De har ett både direkt och indirekt stort inflytande.

Bild: Georges Soros

En viktig del i affärsstrategin är att även skaffa sig kontroll över de demokratiska institutionerna. Ägarna bakom de globala företagen och bankerna har därför systematiskt ägnat sig åt att finansiera politikers valkampanjer för att göra dem beroende. Färska exempel är Clinton och Obama. Obamacare har detta ursprung. Genom dess införande räknade man med att kraftigt kunna öka försäljningen av läkemedelsindustrins preparat. Politikerna har även manipulerats genom att bearbeta dem via mycket inflytelserika lobbyorganisationer som man bildat (Council on Foreign Relations, Bilderbergruppen, Trilaterala kommissionen, Romklubben m.fl.). Många svenska politiker har fått sin skolning där och de som följt instruktionerna som t.ex. Fredrik Reinfeldt har senare blivit rikligt belönade.

Tidigt identifierades det strategiska behovet av att på olika sätt styra den allmänna opinionsbildningen. Fel publicitet kunde ju sätta käppar i hjulen för storföretagens strategiska planering. Taktiken för att kunna styra opinionen har följt två huvudlinjer. Den ena har varit att skaffa sig kontroll över de etablerade medierna, det vi kallar Main Stream Media (MSM). Idag behärskas således MSM i västvärlden till 90% av sex globala storföretag inom TBE. På detta sätt har man kunnat korrumpera i stort sett hela journalistkåren vilket vingklippt den s.k. tredje granskande statsmakten och gjort den till ett lydigt verktyg för TBE:s globala agenda. Journalister som ifrågasätter den agendan spolierar sina karriärmöjligheter.

Den andra huvudlinjen har varit att även ta kontrollen över opinionen med hjälp av förment ideella organisationer som man finansierat via sina filantropiska fonder och stiftelser. Antingen har man gått in med sina pengar i existerande organisationer som t.ex. Amnesty och liknande eller så har men helt enkelt själva bildat påstått ideella rörelser som t.ex. nykoloniala WWF. Det finns givetvis ingen idealitet bakom, utan det rör sig enbart om att manipulera opinionsbildningen så att den gynnar de stora företagens och bankernas marknadsdominans och ekonomiska intressen. Några länder har upptäckt detta och stämplat filantropernas organisationer som främmande agentverksamhet i stil med amerikanska CIA. Det senare f.ö. en viktig kugge i TBE.

Den gränslösa världen

Det absolut största hindret för att bygga global marknadsdominans för banker och storföretag är att världen består av avgränsade nationalstater med egna parlament som fattar egna beslut om lagar, skatter, tullar och andra regelverk. En central del i TBE-strategin har således blivit att utnyttja det inflytande man har över den allmänna opinionen och de korrumperade politikerna, till att riva ner de nationella hindren. Ett av fler viktiga instrument har varit att skrämma allmänheten med den av TBE fabricerade klimatpropagandan, för att skapa opinion för en överstatlig världsordning under FN. Det gäller således att uppnå en gränslös värld där reglerna är likformiga och där företagens rätt går före den nationella. Vi är mitt uppe i en sådan omvandling med maktöverföringen till EU (skapat av TBE) och genom handelsavtal som TTIP, TPP och CETA m.m. samt försöket att driva igenom ett överstatligt klimatavtal under FN.

Genom att driva fram tullfrihet och fri rörlighet över nationsgränser för alla människor, gör man arbetskraft till en handelsvara som vilken som helst. Samtidigt har man via sina banker frikostigt lånat ut pengar till bostäder, så att den viktigaste arbetskraften blir skuldsatt hela livet och därmed tvingas in i ett hörn som pressar dem att jobba samtidigt som bostaden och lånen slukar allt mer av inkomsten. Tummen i ögat på alla människor m.a.o. en form av modernt slaveri. Vi skall bringas till insikt om att vi måste ta de jobb som erbjuds och att vi lever i konkurrens med alla andra i hela världen. I en överbefolkad och allt mer digitaliserad värld leder detta till att arbetskraften blir billigare och medelklassen får en sjunkande levnadsstandard trots ekonomisk tillväxt. Den senare hamnar i fickorna hos den rikaste procenten och deras närmaste oftast högutbildade tjänstemän. Därav den ökande obalansen i världen mellan en liten elit och övriga.

Är det den första globala revolutionen vi ser?

TBE står nu inför en sakta eskalerande motgång. Den skalekonomi som hela deras globala grundstrategi bygger på är på väg att undermineras. Snabbt växande logistikkostnader för den globala handeln och digitaliseringen vänder på de skalekonomiska förhållandena. Framgångsrika lokalt marknadsdominerande företag uppvisar idag allt oftare en långt bättre lönsamhet än de dominerande globala jättekoncernerna.

En annan motgång för TBE är den ökande klyftan, där huvuddelen av mänskligheten inte får del i den ekonomiska tillväxten. Det är roten till dagens snabbt växande folkliga revolt i västvärlden mot det etablissemang som kontrolleras av TBE.

Valet av Donald Trump var ett hårt slag mot TBE och man kommer att göra sitt yttersta för att stoppa honom och den folkrörelse han leder. Vi kan idag bevittna hur TBE:s hela medieindustri mobiliserats mot honom. Att han utsett dem till sin huvudmotståndare är därför självklart. Det är bara att besvära sig att lyssna på hans olika tal och inte bara på enstaka yttranden som MSM tagit ur sitt sammanhang, så framgår det. Det som talar för Trump och andra revoltörer är att TBE:s grepp om opinionsbildningen nu snabbt försämrats genom Internet och den ökande friheten på webben. I USA har Trump redan skaffat sig en dubbelt så stor trovärdighet som MSM genom att runda dem och direktkommunicera med allmänheten.

Jag tror att OM TBE lyckas manövrera ut Trump, så övergår revolten som nu drivs från valurnorna till gatuvåld och inbördeskrig i flera västländer. Vi ser redan början på en sådan farlig utveckling på många håll över hela västvälden.

Inte minst är det svenska etablissemanget och MSM på väg att helt tappa kontrollen över vårt lilla extrema land, vilket även Trump noterat som bekant.

I Europa har vi ”fått” allt fler muslimer vilket betyder att Islam numera har stort inflytande i många Europeiska länder, inte minst i Sverige. Islams mål, beordrat av Allah, är världskalifatet vilket är den fråga Muslimska Brödraskapet målmedvetet driver. Det betyder inte att alla muslimer driver den agendan eller att de ens är medvetna om den.

EU vittrar sönder vilket skapar starka motsättningar mellan de som vill önskar en global värld utan gränser och de som ser värdet med sin egen kultur och sitt land. Etablerade politiker står oftast i TBEs sold utom gamla Östeuropeiska länders ledare som har Sovjetunionens ok i minnet.
Här har vi då två ”fronter”, dels inom nationalstater där folken reser sig mot att förlora sin särart och sitt land och dels faran för konflikter mellan nationer inom EU. I tillägg har vi ett Islam som vill ta kommandot och förmodligen inte är dummare än att de utnyttjar oenigheten till att försöka flytta fram sina positioner rejält, kanske totalt.

Jag ser gärna kritik och tankar kring detta!

OCH – några tillägg ur folkmun:

Så sant som det är sagt. Sedan 1913, då Rockefeller Foundation bildades samtidigt som Federal Reserve, USA:s centralbank , skapades genom en kupp av en handfull bankirer och industri-oligarker med familjerna Rotschild och Rockefeller i spetsen, har utvecklingen i västvärlden drivits av ett gigantiskt och långsiktigt socialt ingenjörsprojekt, som inte bara omfattat finansväsendet och det militärindustriella komplexet, utan även som Lars Bern också beskriver, livsmedelsförsörjningen, hälsovården och mediavärlden. Vad Lars glömde få med är undervisningsväsendet, som påbörjar indoktrineringen av befolkningen redan i förskolan, och dess akademiska överbyggnad med allt starkare kopplingar till industrivärlden och finansväsendet. Hela denna utbildnings- och forskningsstruktur är också i allt väsentligt resultatet av Rockefeller Foundations sociala ingenjörsbygge, med draghjälp från flera liknande stiftelser, som Ford Foundation och Mellon Foundation. Det är hög tid att vi får upp ögonen för detta. Orsaken till att det kunnat bli så är pengarnas makt att köpa och styra det stora flertalet människor.