PUBLICERAT AV: Johan Westerholm på Ledarsidorna 2018-01-15. Jag har lagt in bilderna…

Regeringen aviserar att de i enlighet med Försvarsberedningens förslag inrättar en myndighet som ska ansvara för att utveckla och koordinera det psykologiska försvaret. Efter att Alliansen 2008 lade ner den tidigare Styrelsen för Psykologiskt Försvar, med Sten Tolgfors som försvarsminister, flyttades delar av ansvaret till MSB, Myndigheten för Samhällsberedskap.Den nya myndigheten skall ansvara för att bland annat sakliga nyheter, som har betydelse för vår beredskap och motståndsförmåga når befolkningen snabbt. Reformen ser sannolikt bra ut för en yttre betraktare som enskild, men läggs den i en kontext av andra händelser och lagförslag öppnar sig ett helt annat samhälle.

Det bör vara något av ödets ironi att bara ett par meter från statsministern satt justitieminister Morgan Johansson. Sedan 2014 ansvarig för regeringens migrationspolitik samt arbetet mot terrorism med därtill hörande lagstiftning. Ingen minister enskilt har lämnat så pass missledande information till journalister och allmänhet som Morgan Johansson vilket enkelt går att leda i bevis. Sveriges sena handlag med terrorlagstiftningen är bara ett exempel som Ledarsidorna uppmärksammat tidigare. Oförmågan, eller oviljan, att rapportera om tillståndet i kommunerna hösten 2015 är ett annat exempel. Ledarsidorna.se fick löpande under hösten 2015 MSB veckorapporter om systemstressen inom såväl omsorg som primärvård ute i kommunerna men ingenting av detta, trots att informationen fanns på Justitiedepartementet, förmedlades vidare till journalister och allmänhet.

En form av censur, eller statskontrollerat nyhetsflöde, som sedan kan förstärkas av journalisterna själva. Jörgen Huitfeldt, Kvartal, redogör för hur Sveriges Radio internt lade en censur på negativa nyheter om migrationen. Att det finns frågor där vanliga journalistiska principer inte gäller.

Omsorg och primärvård är samhällsfunktioner som är några exempel på funktioner som är avgörande för vår förmåga att hålla samman mot yttre hot och påverkan. Regeringen höll på att köra dessa i botten. Utan att informera medborgarna om systemstressen. En systemstress som Morgan Johansson rimligen varit väl medveten om då MSB under den tiden sorterade under justitiedepartementet.

Regeringen har sedan tidigare aviserat att den kommer att bjuda in representanter från media och sociala plattformar under våren, just för att höja beredskapen inför olika påverkansoperationer. Detta upprepades rikskonferensen:

– Fria medier är centrala i vår demokrati. Regeringen kommer därför att bjuda in intresserade medieaktörer till en fördjupad diskussion om samarbetsformer för hantering, ökad kunskap och medvetenhet kring utländsk påverkan inför valet, sa Löfven.

Uttalandet, försäkran om en fri press, motsägs i grunden med vad regeringen har fattat för beslut och vilka lagförslag som de nu avser genomföra. Något som förstärks av bland annat UD:s medvetna undanhållande av allmänna handlingar.

Vinnova har även satt igång arbetet med en digital plattform för att lyfta fram faktagranskningar som görs av olika redaktioner, exempelvis påståenden i den politiska debatten och uppgifter som får spridning via sociala medier. Projektet får finansiering i en satsning Vinnova gör på nya digitala tjänster för produktion, konsumtion och användning av nyhetsmedia. Totalt får åtta projekt finansiering med 13,5 miljoner kronor i satsningen. Fyra projekt får finansiering där Sveriges Television, NTM, Bonnier, Schibsted Sverige och Sveriges Radio samarbetar. Projektet ska utveckla ett digitalt verktyg som automatiserar processer och flöden för faktakontroll på nyhetsredaktionerna som kan användas för att höja kvaliteten och minska risken för att falska och irrelevanta fakta når publiken.

Även en automatisering av nyhetsvärderingen aviseras.

I höstas presenterade mediegrundlagskommittén, på uppdrag av regeringen, ett förslag på en grundlagsändring i Yttrandefrihetslagen och Tryckfrihetsförordningen. Snart når förslaget även riksdagens bord. Skulle förslaget röstas igenom skulle det inte bara strida mot förbudet mot censur utan det skulle också vara en direkt inskränkning i offentlighetsprincipen.

De signaler som regeringen sänder ut vid Folk och Försvar, och med tanke på hur regeringen självt agerat – kanske främst justitieministern genom förvanskning och i stor mån undanhållande av fakta, bör inte stilla oroliga. Snarare bör vaksamheten öka med tanke på de förändringar som regeringen nu aviserar. Inte bara i form av en ny myndighet utan kanske främst de grundlagsförändringar och den automatiserade nyhetsvärdering som regeringen avser införa.

Om det är den nya myndigheten för psykologiskt försvar som ska kontrollera det aviserade verktyget för automatiserad nyhetsvärdering eller inte är något varje läsare, väljare, journalist och redaktör bör ställa sig. Och var vi i sådana fall har landat om och när detta genomförs. Vinnova har redan uppdraget att ta fram tekniken att värdera och selektera vilka nyheter som ska publiceras.

I september 2018 går det svenska folket till valurnorna. För att citera statsministerns tal vid Rikskonferensen:

Det är nu mindre än åtta månader kvar till den finaste dagen i Sveriges demokratiska liv, vår valdag. Fram till dess ska vi debattera, diskutera och informera oss. Men bara svenska väljare ska få avgöra utgången i det svenska valet.