Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer har i skuggan av Corona-krisen påbörjat en etablering av samarbeten med Försvarsmaktens civilsamhällesorganisationer. En etablering tillsammans med ABF och Svenska kyrkan som återigen tydliggör Brödraskapets höga organisatoriska nivå samt kommunikativa skicklighet. En kapacitet som byggts upp över lång tid.

Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation och dess verksamhet omfattar från den enskildes säkerhet till samhällets försvar.  Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera, utbilda och skriva frivilligavtal för både Försvarsmakten och krisberedskap:

  • Specialister som sjukvårdare, pionjärer, CBRN-soldater som hanterar farliga ämnen, fältkock och informationsbefäl till Hemvärnet
  • Avtal för krisberedskap för att öka uthållighet vid kriser inom exempelvis kommunikation, hälsoskydd, farliga ämnen eller kärntekniska olyckor. 

Försvarsutbildarna svarar för en omfattande verksamhet inom både Sveriges försvar och krisberedskap. 

Försvarsutbildarna arrangerar tillsammans med Huddinge kommun en gratis digital utbildning i krisberedskap – För din säkerhet.  Utbildningen består av tre 15 minuter långa filmer och finns textade på arabiska, kurdiska och turkiska och är teckenspråkstolkade på svenska. Utbildningen erbjuds i samarbete med ABF Huddinge och Svenska Kyrkan i Huddinge samt Ibn Rushd Studieförbund.

Studieförbundet Ibn Rushd är en av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer i Sverige. Genom personunioner och verksamhet som till exempel de numera nedlagda Muslimska familjedagarna finns det direkta band med den islamistiska nätverksorganisationen. Främst genom banden mellan Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer och FIFS, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige som utgör länken till bland annat Muslimska brödraskapets egyptiska organisation samt Brödraskapets ideologiske ledare Yussuf al Qaradawi.

Det är inte bara i Johan Westerholms ”Islamismen i Sverige” (Greycat 2020) som personunionerna mellan Muslimska brödraskapet och Ibn Rushd presenteras. Samt, inte minst, att Muslimska brödraskapet vilar på en totalitär och i grunden fascistisk ideologi.

Inom försvarssektorn finns kunskapen och Folkbildningsrådet slutit sig till samma sak. Folkbildningsrådets rapport över studieförbundet Ibn Rushd av professor Erik Amnå ”När tilliten prövas” sluter sig till samma sak. Amnå pekar på tidigare varningssignaler i form av den rapport som FOI tog fram åt myndigheten SST genom Rickard Lagervall. Denna studie kom fram till att studieförbundet redan vid grundandet av organisationen kom att vila på Brödraskapets ideologiska och teologiska uttolkning av Koranen.

Att Muslimska brödraskapet nu tar tillfället i akt att stärka sin position i civilsamhället tillsammans med Svenska kyrkan är något som inte är förvånande och som Ledarsidorna pekat på tidigare. Dels genom att regeringen nu påverkats att ta bort kraven på självfinansiering av biståndsprojekt men även genom samarbetet med Svenska kyrkan. Samarbetet med till Försvarsmakten kopplade civilsamhällesorganisationer kommer därmed inte heller den som någon överraskning. 

I en tidigare artikel beskrev Ledarsidorna hur Svenska kyrkan inlett samarbete inom ramen för projektet ”En värld av grannar” med en annan av Muslimska brödraskapet nätverksorganisationer, Islamic Relief.

Mer läsning: Svenska kyrkan inleder samarbete med Muslimska brödraskapet

I samarbetet ingår även Muslim Cultural Heritage Center i Kensington, London. Centret är mer känt som al Manaar-moskén och bör betraktas som en av Storbrittaniens mer extrema islamistsiska miljöer. Al Manaar har bland sina tidigare församlingsmedlemmar IS-bödlarna ”Jihadi John” som blev känd för sina videoinspelade avrättningar av krigsfångar samt den minst lika brutala ”The hip-hop jihadist”. Det är första gången al Manaar öppet återfinns i en svensk kontext i Sverige men kopplingarna till Sverige är äldre än så. I al Manaars styrelse återfinns en svensk medborgare tidigare bosatt i norra Stockholms län.

Svenska kyrkan och studieförbundet Ibn Rushd är nu en  del av samarbetet med Försvarsutbildarna tillsammans med ABF. Inte heller detta bör föranleda någon större överraskning.

Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer präglas av att de är kommunikativt skickliga. En skicklighet som de dels har förvärvat genom samarbete med mediehuset al Jazeera men i Sverige även genom egen kompetensuppbyggnad. 

Sara Gunnerud, idag på ABF, var tidigare komminikationsansvarig på Ibn Rushd samt redaktör för studieförbundets tidning Kupolen. Gunnerud är författare till ”Ordets makt i politiken” (Katalys 2014). Gunnerud bör betraktas som en av Sveriges skickligaste och mest erfarna politiska kommunikatörer även om hennes roll är främst rådgivarens och expertens.

Inom Socialdemokraterna sitter Gunnerud i styrelsen för Föreningen Hjärta, en del av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. I längden av tidigare styrelseledamöter i Hjärta återfinns bland annat Omar Mustafa, Islamiska Förbundet i Sveriges tidigare ordförande och Ibn Rushd förre förbundschef samt Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer.

Islamiska Förbundet i Sverige bekänner sig enligt sina egna stadgar till Muslimska brödraskapets teologiska och politiska uttolkning. Sveriges Unga Muslimer förlorade hösten 2019 rätten till statsbidrag av MUCF i en dom i Stockholms kammarrätt då de inte ansågs leva upp till demokratikriterierna.

Corona-krisen ger en möjlighet att ta ett steg till i Brödraskapets bredare etablering i olika samhällsfunktioner. Det kan nu anses ha påbörjat en etablering i Försvarsmaktens civilsamhällesorganisationer och därmed i det svenska totalförsvaret.

Not: Eskilstuna kommun har nyligen stoppat alla utbetalningar till studieförbundet Ibn Rushd med hänvisning till att förbundet är en av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer i Sverige.

TEXT: Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)