@Rapport, @TV4 Nyheterna, @Ekot, @Aktuellt.OBS!!!EXTRAINSATT PRESSKONFERENS FRÅN SOCIALDEMOKRATISKA HÖGKVARTERET.*Going live!*Ett*Två*Tre*Lägg ut!*Lägg uuuuut!”

Speakern börjar!Morgan Johansson inleder myndigt med att hälsa alla journalister välkomna till den hastigt sammankallade presskonferensen och överlämnar sedan ordet till partiledare Stefan Löfvén.

“Kära svenskar! Kära landsmän!

Jag vill meddela att i fredags 17,00, på Harpsund, inledde vi, de socialdemokratiska ledamöterna av regeringen, samt partistyrelsen, ett möte. Ett möte som pågått hela helgen där många viktiga beslut för Sverige fattades. Beslut som ännu inte är förankrade hos någon samarbetspartner, men beslut som vi är övertygade vinner gehör när de idag, måndag, presenteras för riksdagen. Riksdagens ledamöter är vidtalade, och kallade till ett digitalt extrainsatt möte klockan 13,00, trots att riksdagsåret ännu inte inletts.

Vi, era folkvalda representanter, har insett, efter stor självrannsakan, att Sverige befinner sig i en ohållbar situation, då vårt land och dess medborgare slits sönder av våld, bomber och kravaller på våra gator. Vår nation, trygghet och demokrati är hotad.

Att så skett tar vi fullt ansvar för.

Vi ber nu om ert stöd och ert förbehållslösa förtroende. Vi har svikit, vi har mörkat, vi har blundat, vi har varit naiva, men ber om ert reservationslösa förtroende. Vi kommer inte längre att blunda. Vi kommer att gå in i framtiden med öppna ögon och med mycket stor beslutsamhet. Vi har, under helgen, fattat beslut om ett stort antal åtgärder som vi kommer att be riksdagen bifalla. Beslut som är nödvändiga för vårt land på kort sikt, och för en trygg framtid för kommande generationer. Beslut som kommer att verkställas omedelbart. I samband med detta kommer vi även att öppet redovisa vad de senaste årens vanstyre har kostat oss. Krona för krona. Öre för öre. Jag lovar er, Kära medborgare, fullständig transparens.

Våra förslag, som kommer att presenteras inför riksdagens ledamöter, är följande:

?️

Inga nya uppehållstillstånd kommer att utfärdas under överskådlig framtid.

?️

Migrationsverket kommer att omorganiseras för att verka för återvandring, samt att en avdelning upprättas för att finna, och utvisa, personer som illegalt befinner sig i landet.

?️

SCB kommer att få i uppdrag att samla data vad gäller samtliga kriterier på brottslingar, även etnicitet, för att därigenom ge underlag för kommande beslut vad gäller stävjande av grov brottslighet.

?️

Försäkringskassan, samt övriga bidragsutbetalande myndigheter, kommer att få i uppdrag att stoppa alla utbetalningar om inte personen som uppbär ersättning kan legitimera, och infinna, sig personligen för att därigenom finna personer som uppbär bidrag på falska grunder, eller har återflyttat till sitt hemland med bibehållna socialförsäkringar från Sverige.

?️

Samtliga identifierade ‘no-go’ zoner kommer att bevakas av beväpnad militär personal.

?️

Utvisning kommer att bli praxis vid alla typer av brott mot vårt samhälle.

?️

Samtliga kommunala och privata bostadsbolag kommer att kontaktas då någon särskild förtur inte längre kommer att ges utan endast sedvanliga kriterier kommer att beaktas.

?️

Polisen kommer att få utökade befogenheter vid upplopp såsom användande av vattenkanoner och massarresteringar.

?️

Vi kommer att begära skyndsam handläggning från justitieutskottet vad gäller straffskärpning vid samtliga brott begångna mot person med våldsinslag, samt kraftigt sänkt straffålder.

?️

Domstolarna ska hädanefter ha ett offerperspektiv och vittnen ska skyddas. Straff för övergrepp i rättssak kommer att skärpas kraftigt.

?️

Utfärdade medborgarskap ska kunna återkallas med en prövotid om 10 år.

?️

Samtliga personer boende i Sverige, sedan mer än tre år kommer att nekas tolkhjälp då dessa individer erbjudits omfattande språkundervisning.

?️

Kraftig straffskärpning vad gäller brott mot s k blåljuspersonal.

?️

All hemspråksundervisning stoppas.

?️

Endast svenskspråkiga personer får arbeta inom förskola och skola.

?️

Lärare kommer att ges utökade befogenheter att förpassa störande elever till en härför avsedd lektionssal och därigenom skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för övriga elever.

?️

En oberoende granskningsnämnd kommer att tillsättas med syfte att granska samtliga nyhetsbyråer som uppbär statligt stöd för att säkerställa att all nyhetsförmedling är politiskt opåverkad och helt objektiv.

?️

Anhöriginvandring får endast ske i det fall man kan bevisa egen försörjning.

?️

Barnbidrag, samt föräldrapenning kommer inte längre att betalas ut retroaktivt utan endast från den dag man anländer till Sverige, med uppenbart skyddsbehov.

?️

Nyanlända personer, som därigenom, inte bidragit till vår välfärd och begår brott, eller på andra sätt motverkar vårt öppna demokratiska samhälle, kommer att förses med fotboja och starkt begränsad rörelsefrihet, även vid mindre förseelser.

?️

Vårdpersonal som inte till fullo behärskar svenska språket kommer att entledigas från sina tjänster för svenskstudier, med bibehållen lön. Om inte tillräckliga språkkunskaper uppnåtts under given tid förlorar personen sin tjänst.

?️

Ingen religiös hänsyn i arbetslivet kommer att accepteras samt att all typ av religiös klädsel förbjuds. Detta kommer även att gälla vid samtliga vårdkontakter, då ingen religiös hänsyn kommer att tas vad gäller kön, och /eller etnicitet grundat på religiös uppfattning.

?️

Alla bidrag gällande religiös utövning, eller propaganda, kommer att dras in med omedelbar verkan.

?️

Alla brott begångna med utgångspunkt från någons ursprung skall ses som hatbrott, dvs även om offret är av vit härkomst.

?️

Svensk lag, kultur och sedvänjor ska, vid alla kommunala och statliga beslut, gå före religion.Vi kommer kraftfullt motverka all påverkan från religiösa krafter och för Sveriges skull återupprätta detta land som ni, kära landsmän, i generationer lojalt arbetat för att skapa.Jag står här framför er som, er ödmjuka tjänare, och ber er ta emot mina innerliga ursäkter med en förhoppning att vi står enade i det vi tillsammans skall möta.

Det är min önskan att vi tillsammans sluter leden och återskapar det land vi har förlorat. Tack för ordet!” I had a dream…

?
?

…sen vaknade jag…

?
?
?