Stockholm, 2020-12-16

Vi har vittnat gällande covid-19-pandemin att felaktiga metoder använts tillsammans med förvanskad information och dokumentation till skada för många och till vinning för okända gärningsmän. Vi är målsägande till brottet tillsammans med resten av Sveriges befolkning.

Brottet

Okända gärningsmän har medvetet eller av oaktsamhet valt felaktig metod och förvanskat eller manipulerat statistiken som beskriver covid-19. Det har lett till att både politikers och myndigheters beslut fattats på felaktiga grunder. Konsekvensen har blivit att grundlagsskyddade rättigheter kränkts, skapats stor oro och rädsla i samhället och stora ekonomiska skador åsamkats nationen.

Skador

Exempel på omfattande skador som brottet orsakat är ett stort antal företagskonkurser. Under första halvåret gick 3 786 aktiebolag i konkurs, och för varje månad som brottet tillåts hållas på förvärras situationen för företagen. Konkurserna leder till ökad arbetslöshet och fattigdom. Eftersom att staten har fått gå in med ekonomiska stödpaket har statsfinanserna påverkats negativt. Det har uppstått ett tryck på enskilda individer att avstå umgänge och kontakt med andra människor vilket leder till större ensamhet. Vidare har det även rekommenderats att undvika motion i form av gymbesök. Det är faktorer som är negativa för livskvaliteten psykiska och fysiska hälsan. Folkhälsomyndigheten säger att befolkningens psykiska ohälsa påverkats av pandemiåtgärderna och att det är de äldre som drabbats värst för att de isolerats och förvägrats besök. För skolungdomar har lärmiljön försämrats då undervisningen övergått till digitalt format. Sjukvården har drabbats på så sätt att planerade behandlingar skjutits upp och att laboratoriekapaciteten inte räcker till att diagnosticera andra mer allvarliga sjukdomar. Här har resultatet blivit att behandlingen av andra sjukdomar skjutits på framtiden.

Vittnen

Sanna Ehdin, PhD, Immunolog

Björn Hammarskjöld, överläkare, assisterande professor

Jan Mikael Nordfors, läkare, medgrundare World Doctors Alliance

Maneka Johanna Helleberg, medgrundare Peoples Court

Lars Bern, teknologie doktor, företagsledare, författare

Ralf Sundberg, läkare, docent

Rainer Fuellmich, PhD, advokat USA och Tyskland

Dolores Cahil, läkare, professor , Irland

Andrew Kaufman, läkare USA

Heiko Schöning, läkare Tyskland

Judy Mikovits, PhD, biokemist USA

Bakgrund

Under innevarande år har grundlagsskyddade rättigheter tagits ifrån Sveriges befolkning. Syftet har varit att minska smittspridningen av sjukdomen covid-19. Syftet med att ta bort grundlagsskyddade rättigheter må ha varit med folkets bästa i åtanke. Dock krävs det för att så extremt radikala åtgärder ska kunna vidtas först och främst lagstöd, men också att det lagstödets utnyttjande baseras på en stabil grund av korrekta vetenskapliga fakta om covid-19. Lagstöd finns förvisso med förordning 2020:114 som utfärdades 2020-03-11. Förordningen infördes, fullt förståeligt, under omständigheter med stora kunskapsluckor om hur smittsam och farlig covid-19 är. Vi vet dock i dagsläget mer efter att flera vetenskapliga artiklar publicerats på området. Med den nya kunskapen i hand står det nu klart att det finns uppenbara oegentligheter som forskningsfusk och jäv vid skapandet av den initiala uppfattningen om PCR-testernas lämplighet att ställa diagnosen covid-19. Alltså det test som ligger till grund för vår uppfattning om covid-19. I ljuset av den nya kunskapen ser vi att det saknas vetenskaplig evidens som kan motivera att grundlagsskyddade rättigheter ska tas bort. Vi vill hävda att det högst troligt är en direkt olaglig åtgärd.

Motivering

Beslutet att ta bort grundlagsskyddade rättigheter är baserat på uppfattningen att det föreligger en covid-19-pandemi, d.v.s. att det är väldigt många som är sjuka och dör av covid-19. Den underliggande uppfattningen om att det skulle ligga till på det sättet är baserat på omfattande testning med så kallade PCR-test. Men PCR är faktiskt en metod för massproduktion av genetiskt material inte ett sjukdomstest. PCR kan från en enda molekyl skapa i princip hur många kopior som helst. Det PCR-testet gör är att det får en omätbar mängd av något att bli mätbart. Metoden beskrivs av dess uppfinnare Kary Mullis, som dessutom fick Nobelpriset för uppfinningen, totalt sakna förmåga att ge meningsfull information om sjuklighet. Här gör han ett sådant uttalande uttalandet: https://www.youtube.com/watch?v=scYudSweDAs Om nu uppfinnaren inte anser att PCR-metoden ska användas till sjukdomstester är det ju underligt att vi använder metoden till just det. Motiveringen för att testa covid-19 med PCR-testerna är baserad på följande artikel: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-917.ES.2020.25.3.2000045

Den artikeln har dock svåra vetenskapliga brister och uppenbara jävsproblem. Det beskrivs detaljerat i följande artikel: https://cormandrostenreview.com/report/

Observera först påpekandet om review-tiden och vilka som ingår i det ”editorial board” som accepterat artikeln. En komplicerad vetenskaplig artikel tar normalt många veckor att bedöma innan den kan publiceras. En dag efter att den inkom accepterades den för publicering och publicerades ytterligare bara en dag senare. Vidare är åtminstone två medförfattare till artikeln medlemmar i det så kallade ”editorial board” som har bedömt artikelns vetenskapliga korrekthet. Medlemmarna i ”editorial board” finns här: https://www.eurosurveillance.org/board

Ur en rent vetenskaplig synvinkel är informationen om reviewtiden och den uppenbara jävsproblemtiken ingen vacker läsning. Redan där är det helt uppenbart att det är forskningsfusk, men sedan bör ni förstås också sätta er in i övriga punkter som fullständigt underkänner PCR-testet som diagnosmetod för covid-19. När vi nu kan konstatera att PCR-tester inte ska användas och att forskningsfusk ligger bakom motiveringen till att använda testet är det rimligt att fråga hur felaktig bild vi fått genom att vi trots allt ändå använt PCR-testerna. Det är ju den felaktigheten som ansvariga politiker fattat sina beslut på. Låt oss göra en beräkning baserad på befintlig vetenskaplig litteratur och offentliga siffror från FHM folkhälsomyndigheten. (Stockholm, 2020-12-16)

Följande två artiklar:

Cohen AN, Kessel B. False positives in reverse transcription PCR testing for SARS-CoV-2. May 1, 2020 (preprint). https://www.medrxiv.org/content /10.1101/2020.04.26.20080911v1.full.pdf Mayers C, Baker K. Impact of false-positives and false-negatives in the UK’s COVID-19 RT-PCR testing programme. June 3, 2020. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil e / 895843/S0519_Impact_of_false_positives_and_negatives.pdf

har studerat frekvensen av falskt positiva resultat för de PCR-baserade covid-19-testerna. De kommer till slutsatsen att den frekvensen ligger någonstans mellan 0,8 – 4.0 %. Utöver de siffrorna måste vi ha värden för hur många tester som verkligen görs och hur stor incidensen för covid-19 är. Låt oss ta de officiella siffrorna från folkhälsomyndigheten för vecka 40. De finns att hitta här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/

och där står det att det under vecka 40 utfördes 130 060 PCR-tester i Sverige och att incidensen för covid-19 då var 35 fall per 100 000 invånare. Om vi nu med dessa siffror gör en beräkning för högsta och lägsta värdet i den angivna frekvensen för falskt positiva testsvar från de båda artiklarna ovan. I vår uträkning får vi då följande två fall:

Fall 1, med 0,8 % falskt positiva testsvar: 130 060*35/100 000 = 46 positiva fall 130 060 * 0,008 = 1 040 falskt positiva fall Totalt utgör de positiva fallen enbart 46/1 086*100 = 4,2 % av alla positiva fall, d.v.s. de falskt positiva utgör 95,8 % av alla positiva fall.

Fall 2, med 4,0 % falskt positiva testsvar: 130 060*35/100 000 = 46 positiva fall 130 060 * 0,04 = 5 202 falskt positiva fall Totalt utgör de positiva fallen enbart 46/5 248*100 = 0,9 % av alla positiva fall, d.v.s. de falskt positiva utgör 99,1 % av alla positiva fall.

Antalet påstådda fall av covid-19 har alltså väldigt lite med verkligheten att göra. Detta oavsett var i de två artiklarnas intervall vi verkligen ligger. Antalet falskt positiva testsvar kommer även i botten av intervallet att utgöra lejonparten av alla positiva testsvar. Det i sig är inte oväntat eftersom den valda testmetoden inte kan testa det den påstås kunna testa. Med detta som bakgrund ser vi tydligt att det inte finns vetenskaplig grund för att hävda att det finns en pandemi. Det vi under lång tid trott varit en pandemi är bara resultatet av ett illa fungerande test och då faller grunderna för beslutet att ta bort grundlagsskyddade rättigheter från befolkningen. I ljuset av detta hävdar vi att det finns skälig misstanke att dessa beslut måste vara olagliga och önskar därför att detta utreds av polis och åklagare.

Viktigt att även nämna i detta sammanhang är att det förefaller oss som om att det redan gjorts en sådan utredning av polis och åklagare i Lissabon i Portugal. Stämmer det skulle en motsvarande svensk utredning kunna vägledas av den utredningen. Där gick utredningen till domstolsförhandling (Stockholm, 2020-12-16) och domstolen kom, den 11 november i år, fram till att det är olagligt att införa förbud baserat på PCR-tester. Domstolens grund för sitt utslag var att det, precis som vi ovan visat, inte finns vetenskapliga belägg för att det skulle finnas en koppling mellan ett positivt PCR-test och sjuklighet i covid-19. Rimligen finns inte heller vetenskapliga belägg för detta i Sverige då det saknas i Portugal.

https://translate.google.com/translate?hl=&sl=pt&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.dgsi.pt%2Fjtrl.nsf %2F33182fc732316039802565fa00497eec%2F79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30

Avslutning

Till polisutredning har vi möjlighet att stödja med ännu mer fakta i ärendet om så skulle behövas.

Mattias Mårtensson och Conny Andersson 741008-xxxx och 660630-xxx med adresser Högbyvägen 220 Torslunda 601 175 44 Järfälla 193 95 Sigtuna Tel: 073 762 34 93 och 070 744 24 82