Blog Image

Leo-Bloggen

Polisanmälan om brott mot grundlagen i samband med covid-19- pandemin

Life in Balance, Politik, Rättssystemet Posted on Tue, March 16, 2021 19:08:01

Stockholm, 2020-12-16

Vi har vittnat gällande covid-19-pandemin att felaktiga metoder använts tillsammans med förvanskad information och dokumentation till skada för många och till vinning för okända gärningsmän. Vi är målsägande till brottet tillsammans med resten av Sveriges befolkning.

Brottet

Okända gärningsmän har medvetet eller av oaktsamhet valt felaktig metod och förvanskat eller manipulerat statistiken som beskriver covid-19. Det har lett till att både politikers och myndigheters beslut fattats på felaktiga grunder. Konsekvensen har blivit att grundlagsskyddade rättigheter kränkts, skapats stor oro och rädsla i samhället och stora ekonomiska skador åsamkats nationen.

Skador

Exempel på omfattande skador som brottet orsakat är ett stort antal företagskonkurser. Under första halvåret gick 3 786 aktiebolag i konkurs, och för varje månad som brottet tillåts hållas på förvärras situationen för företagen. Konkurserna leder till ökad arbetslöshet och fattigdom. Eftersom att staten har fått gå in med ekonomiska stödpaket har statsfinanserna påverkats negativt. Det har uppstått ett tryck på enskilda individer att avstå umgänge och kontakt med andra människor vilket leder till större ensamhet. Vidare har det även rekommenderats att undvika motion i form av gymbesök. Det är faktorer som är negativa för livskvaliteten psykiska och fysiska hälsan. Folkhälsomyndigheten säger att befolkningens psykiska ohälsa påverkats av pandemiåtgärderna och att det är de äldre som drabbats värst för att de isolerats och förvägrats besök. För skolungdomar har lärmiljön försämrats då undervisningen övergått till digitalt format. Sjukvården har drabbats på så sätt att planerade behandlingar skjutits upp och att laboratoriekapaciteten inte räcker till att diagnosticera andra mer allvarliga sjukdomar. Här har resultatet blivit att behandlingen av andra sjukdomar skjutits på framtiden.

Vittnen

Sanna Ehdin, PhD, Immunolog

Björn Hammarskjöld, överläkare, assisterande professor

Jan Mikael Nordfors, läkare, medgrundare World Doctors Alliance

Maneka Johanna Helleberg, medgrundare Peoples Court

Lars Bern, teknologie doktor, företagsledare, författare

Ralf Sundberg, läkare, docent

Rainer Fuellmich, PhD, advokat USA och Tyskland

Dolores Cahil, läkare, professor , Irland

Andrew Kaufman, läkare USA

Heiko Schöning, läkare Tyskland

Judy Mikovits, PhD, biokemist USA

Bakgrund

Under innevarande år har grundlagsskyddade rättigheter tagits ifrån Sveriges befolkning. Syftet har varit att minska smittspridningen av sjukdomen covid-19. Syftet med att ta bort grundlagsskyddade rättigheter må ha varit med folkets bästa i åtanke. Dock krävs det för att så extremt radikala åtgärder ska kunna vidtas först och främst lagstöd, men också att det lagstödets utnyttjande baseras på en stabil grund av korrekta vetenskapliga fakta om covid-19. Lagstöd finns förvisso med förordning 2020:114 som utfärdades 2020-03-11. Förordningen infördes, fullt förståeligt, under omständigheter med stora kunskapsluckor om hur smittsam och farlig covid-19 är. Vi vet dock i dagsläget mer efter att flera vetenskapliga artiklar publicerats på området. Med den nya kunskapen i hand står det nu klart att det finns uppenbara oegentligheter som forskningsfusk och jäv vid skapandet av den initiala uppfattningen om PCR-testernas lämplighet att ställa diagnosen covid-19. Alltså det test som ligger till grund för vår uppfattning om covid-19. I ljuset av den nya kunskapen ser vi att det saknas vetenskaplig evidens som kan motivera att grundlagsskyddade rättigheter ska tas bort. Vi vill hävda att det högst troligt är en direkt olaglig åtgärd.

Motivering

Beslutet att ta bort grundlagsskyddade rättigheter är baserat på uppfattningen att det föreligger en covid-19-pandemi, d.v.s. att det är väldigt många som är sjuka och dör av covid-19. Den underliggande uppfattningen om att det skulle ligga till på det sättet är baserat på omfattande testning med så kallade PCR-test. Men PCR är faktiskt en metod för massproduktion av genetiskt material inte ett sjukdomstest. PCR kan från en enda molekyl skapa i princip hur många kopior som helst. Det PCR-testet gör är att det får en omätbar mängd av något att bli mätbart. Metoden beskrivs av dess uppfinnare Kary Mullis, som dessutom fick Nobelpriset för uppfinningen, totalt sakna förmåga att ge meningsfull information om sjuklighet. Här gör han ett sådant uttalande uttalandet: https://www.youtube.com/watch?v=scYudSweDAs Om nu uppfinnaren inte anser att PCR-metoden ska användas till sjukdomstester är det ju underligt att vi använder metoden till just det. Motiveringen för att testa covid-19 med PCR-testerna är baserad på följande artikel: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-917.ES.2020.25.3.2000045

Den artikeln har dock svåra vetenskapliga brister och uppenbara jävsproblem. Det beskrivs detaljerat i följande artikel: https://cormandrostenreview.com/report/

Observera först påpekandet om review-tiden och vilka som ingår i det ”editorial board” som accepterat artikeln. En komplicerad vetenskaplig artikel tar normalt många veckor att bedöma innan den kan publiceras. En dag efter att den inkom accepterades den för publicering och publicerades ytterligare bara en dag senare. Vidare är åtminstone två medförfattare till artikeln medlemmar i det så kallade ”editorial board” som har bedömt artikelns vetenskapliga korrekthet. Medlemmarna i ”editorial board” finns här: https://www.eurosurveillance.org/board

Ur en rent vetenskaplig synvinkel är informationen om reviewtiden och den uppenbara jävsproblemtiken ingen vacker läsning. Redan där är det helt uppenbart att det är forskningsfusk, men sedan bör ni förstås också sätta er in i övriga punkter som fullständigt underkänner PCR-testet som diagnosmetod för covid-19. När vi nu kan konstatera att PCR-tester inte ska användas och att forskningsfusk ligger bakom motiveringen till att använda testet är det rimligt att fråga hur felaktig bild vi fått genom att vi trots allt ändå använt PCR-testerna. Det är ju den felaktigheten som ansvariga politiker fattat sina beslut på. Låt oss göra en beräkning baserad på befintlig vetenskaplig litteratur och offentliga siffror från FHM folkhälsomyndigheten. (Stockholm, 2020-12-16)

Följande två artiklar:

Cohen AN, Kessel B. False positives in reverse transcription PCR testing for SARS-CoV-2. May 1, 2020 (preprint). https://www.medrxiv.org/content /10.1101/2020.04.26.20080911v1.full.pdf Mayers C, Baker K. Impact of false-positives and false-negatives in the UK’s COVID-19 RT-PCR testing programme. June 3, 2020. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil e / 895843/S0519_Impact_of_false_positives_and_negatives.pdf

har studerat frekvensen av falskt positiva resultat för de PCR-baserade covid-19-testerna. De kommer till slutsatsen att den frekvensen ligger någonstans mellan 0,8 – 4.0 %. Utöver de siffrorna måste vi ha värden för hur många tester som verkligen görs och hur stor incidensen för covid-19 är. Låt oss ta de officiella siffrorna från folkhälsomyndigheten för vecka 40. De finns att hitta här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/

och där står det att det under vecka 40 utfördes 130 060 PCR-tester i Sverige och att incidensen för covid-19 då var 35 fall per 100 000 invånare. Om vi nu med dessa siffror gör en beräkning för högsta och lägsta värdet i den angivna frekvensen för falskt positiva testsvar från de båda artiklarna ovan. I vår uträkning får vi då följande två fall:

Fall 1, med 0,8 % falskt positiva testsvar: 130 060*35/100 000 = 46 positiva fall 130 060 * 0,008 = 1 040 falskt positiva fall Totalt utgör de positiva fallen enbart 46/1 086*100 = 4,2 % av alla positiva fall, d.v.s. de falskt positiva utgör 95,8 % av alla positiva fall.

Fall 2, med 4,0 % falskt positiva testsvar: 130 060*35/100 000 = 46 positiva fall 130 060 * 0,04 = 5 202 falskt positiva fall Totalt utgör de positiva fallen enbart 46/5 248*100 = 0,9 % av alla positiva fall, d.v.s. de falskt positiva utgör 99,1 % av alla positiva fall.

Antalet påstådda fall av covid-19 har alltså väldigt lite med verkligheten att göra. Detta oavsett var i de två artiklarnas intervall vi verkligen ligger. Antalet falskt positiva testsvar kommer även i botten av intervallet att utgöra lejonparten av alla positiva testsvar. Det i sig är inte oväntat eftersom den valda testmetoden inte kan testa det den påstås kunna testa. Med detta som bakgrund ser vi tydligt att det inte finns vetenskaplig grund för att hävda att det finns en pandemi. Det vi under lång tid trott varit en pandemi är bara resultatet av ett illa fungerande test och då faller grunderna för beslutet att ta bort grundlagsskyddade rättigheter från befolkningen. I ljuset av detta hävdar vi att det finns skälig misstanke att dessa beslut måste vara olagliga och önskar därför att detta utreds av polis och åklagare.

Viktigt att även nämna i detta sammanhang är att det förefaller oss som om att det redan gjorts en sådan utredning av polis och åklagare i Lissabon i Portugal. Stämmer det skulle en motsvarande svensk utredning kunna vägledas av den utredningen. Där gick utredningen till domstolsförhandling (Stockholm, 2020-12-16) och domstolen kom, den 11 november i år, fram till att det är olagligt att införa förbud baserat på PCR-tester. Domstolens grund för sitt utslag var att det, precis som vi ovan visat, inte finns vetenskapliga belägg för att det skulle finnas en koppling mellan ett positivt PCR-test och sjuklighet i covid-19. Rimligen finns inte heller vetenskapliga belägg för detta i Sverige då det saknas i Portugal.

https://translate.google.com/translate?hl=&sl=pt&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.dgsi.pt%2Fjtrl.nsf %2F33182fc732316039802565fa00497eec%2F79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30

Avslutning

Till polisutredning har vi möjlighet att stödja med ännu mer fakta i ärendet om så skulle behövas.

Mattias Mårtensson och Conny Andersson 741008-xxxx och 660630-xxx med adresser Högbyvägen 220 Torslunda 601 175 44 Järfälla 193 95 Sigtuna Tel: 073 762 34 93 och 070 744 24 82“HENIFISTATION” – för DIN FRIHET

Life in Balance, Politik, Rättssystemet, Relationer Posted on Fri, March 05, 2021 09:10:35

Text: Michael Oddane

Hej kära vänner, När debatten uteblir finns det inget val annat än att protestera !!!!

Många har sett det redan, men det tåls att upprepas.

På lördag går Tusenmannamarschen av stapeln. En mycket viktig manifestation för frihet i en tid då just friheten minskar alltmer för varje dag som går.

De flesta tror det handlar om corona och därmed både accepterar och försvarar det som sker. Men hundratusentals och kraftigt stigande antal av våra medborgare ser något annat i allt som sker. Minskningen av våra friheter började INTE med Corona utan har varit på gång sedan många år tillbaka.

Många har sett det komma i lång tid och även varnat sina medmänniskor för det. Ofta till döva öron. Men faktum är att vi sett en sakta minskning av våra fri- och rättigheter under lång tid. I stort sett uteslutande ursäktas detta av ett behov av mer säkerhet. Något som väldigt sällan har någon sanningshalt. Man kan inte få mer trygghet samtidigt som man ger ifrån sig sina friheter. Positivt ledarskap skulle ALDRIG be dig göra avkall på dina friheter. Positivt ledarskap vet hur fundamental friheten är för att skapa ett livsbejakande samhälle som är gott för alla och skulle snarare bett dig slåss för din frihet. Det är en enkel ekvation och i tider med negativ spiral har vi alltid sett den här typen av manipulation. Jag blir så glad när människor som Filip Sjöström, som är arrangör av Tusenmannamarschen, står upp för det som är rätt i en tid när alltmer är just fel. Det krävs stort mod att ta på sig den här rollen eftersom vi nu lever i en tid då det är förbjudet.

All kärlek och heder åt Filip! Många kan invända att demonstrationer inte har någon funktion. Det må vara rätt att makten sällan bryr sig om folkets vilja. Deras arrogans och hybris släpper inte in medkänslan så lätt.

Men jag är säker på att om tusentals svenskar bryter förbudet och rör sig ut på gatorna så gör det två saker;

-> det gör att andra måste tänka kring vad det är som händer egentligen och varför människor väljer att protestera när vi har en POLITISKT utlyst pandemi – inget allvarligt sjukdomstillstånd – alls!

-> Men jag är dessutom säker på att makten alltid känner sig lite pressad när folket visar stort mod och det är kanske den typen av press vi behöver lägga på dem nu. Vi måste visa att nog är nog. Vi kan exempelvis INTE gå med på och tillåta att våra makthavare skapar ett “vaccin apartheid” i Sverige. En slags andraklassens medborgare som begränsas i sina liv för att de inte vill ta en helt nyutvecklad, aldrig tidigare beprövad, experimentativ “medicin”. Fritt val måste råda utan påtryckningar på något som helst sätt!

Själv kommer vi inte att närvara i Stockholm denna gången. Men jag hoppas innerligt att många tar mod till sig och deltar i denna protest mot den uppenbart farliga utvecklingen från maktens sida. Denna vägg av tystnad från politiker och media skapar stort moment av negativ energi.

När debatten uteblir finns det inget val annat än att protestera. Stort, stort lycka till på Lördag Filip Sjöström och alla tusentals som nu ställer sig upp.Röstfusk i USA ?

Life in Balance, Politik, Rättssystemet Posted on Mon, January 11, 2021 09:30:01

Förklaring av begreppet the Deep State och röstfusket…….The Deep State, en inofficiell sammanslutning av politiker, finansintressen och statsstyrda underorganisationer där både rättsväsendet och ordningsväsendet med representanter i poliskåren, CIA och FBI kan inkluderas, helt eller delvis. Den partibildning som burits fram av Deep State är det Demokratiska partiet i USA, vars kandidat till presidentposten i årets val har varit Joe Biden, tidigare vicepresident under Obama.

Det finns starka indikationer på att Barack Obama, efter åtta år vid makten, inför sin obligatoriska avgång som president den 20 januari 2017, gjort förberedelser för att försvåra tillträdande presidenten, Donald Trumps ämbetsutövning och att tillgripa alla tänkbara möjligheter, inklusive kvalificerat valfusk, för att försvåra hans omval efter fyra år.

Till de stora och avgörande åtgärderna hör manipulation av den datorbaserade sammanräkningen, i flertalet fall utförd av datasystemet Dominion. Genom detta system har antalet röster kunnat överföras från en kandidat till en annan genom styrning utifrån. Därför har Trump, till motståndarnas förtrytelse, vägrat lämna över sitt presidentskap innan allt är utrett och dokumenterat. Ett valfusk av denna omfattning och med systemförändrande konsekvenser kan inte tillåtas inom ramen för en demokrati.

Förfarandet har nu förklarats och dokumenterats. Det visar sig då att Vatikanen förfogat över några kommunikationssatelliter för att kunna hålla sin interna kommunikation världen över hemlig, dessa är administrerade och ägda av den italienska regeringen och dess operatörer och går under beteckningen Leonardo, efter renässanskonstnären och uppfinnare Leonardo da Vinci. Användningen av dessa har möjliggjort programmeringen och styrningen av de amerikanska datorerna i presidentvalet, utan att kunna spåras. Styrningen har av säkerhetsskäl gjorts från CIAs enheter utanför USA, vilket visats bl.a. vid razzian mot CIAs kontor i Frankfurt i Tyskland.

Informatören är en person i Italien som laddade upp (”uploaded”) mjukvaran för att manipulera de digitala röststölderna on line. Denne har berättat var och hur detta gjordes och har skrivits ner detta som ett vittnesmål under ed med stöd av en italiensk stjärnadvokat, vilket vittnesmål redan varit föremål för en juridisk process i en statlig italiensk domstol för några dagar sedan. Vad som laddades upp var ”instruktionerna för hur man kastar om rösterna” (från Trump till Biden). Dessa gick då till en satellit som ägs av ”Leonardo SPA”, det italienska företaget för ”Cyber Security”, som den italienska regeringen anlitar. Signalerna gick sedan via servrar i Tyskland (Frankfurt) tillbaka till USA. Företaget har fått mer än en miljard dollar av amerikanska skattebetalares pengar under det gångna året, och var de som orkestrerade hela stölden av valet. Han stod för alla de överföringar av röster, som man kunde se under valnatten och hans skrivna bekännelse och vittnesmål finns att ladda ner på ”America, can we talk” (Debbies blogg). USAs Utrikesdepartement och CIA är också inblandade i detta, vilket finns med i vittnesutsagan.

Personen ifråga berättar i sin vittnesutsaga att röststölden från Trump till Biden skedde under ledning av den amerikansk ambassadpersonalen och på ”Pescara facility” vid Leonardo SPA och man använde sig av ”military grace cyber warfare encryption capabilities” för att överföra ”switched votes” från militära satelliter of Futino Tower till Frankfurt.

Det verkligt störande är att den amerikanska ambassaden + utrikesdepartementet + CIA är inblandade i komplotten. En av Obamas sista åtgärder som president var att föra över 400 miljoner dollar till Italien som finansiering av de tjänster som den italienska regeringen via Renzi och kontakter inom Vatikanen förklarat sig villiga att medverka till, i syfte att förhindra omvalet av Trump. Under de följande fyra åren har förberedelserna detaljutformats för att vara klara till valet i november 2020. Tillverkningen av de datorrelaterade valutrustningarna har konstaterats utförda av industrier ägda av närstående till demokratiska partiet.

Vad återstår då under de sista tio dagarna? Bidens politiker kommer nu att försöka få Trump avsatt i förtid genom att hänvisa till det 25:e tillägget i konstitutionen, med hänvisning till psykisk ohälsa. Avsikten med detta är att hindra sittande president från att proklamera undantagstillstånd, kalla in militären och upplösa kongressen. Vicepresidenten Mike Pence har dock vägrat medverka till detta.

Naturligtvis är det just detta som Trump KAN komma att göra under de kommande dagarna fram till den officiella dagen, då han måste lämna sitt ämbete. Trump lär enligt uppgift sitta i förhandlingar med sina generaler nu – Trump är fortfarande överbefälhavare – om hur detta skall planeras och genomföras.

Vi lär få se resultatet inom en mycket nära framtid. https://peterkrabbe.wordpress.com/2021/01/09/i-skuggan-av-en-statskupp/

I skuggan av en statskupp

PETERKRABBE.WORDPRESS.COMI skuggan av en statskupp

Franciskus på besök hos Obama 2015 Efter den turbulenta onsdagen den 6 januari 2021, då elektorerna skulle lämna över sina röster för att besluta om Bidens planerade tillträde som president över US…Galna Cosjukan = Influensa?

Life in Balance, Politik, Rättssystemet, Relationer Posted on Fri, January 01, 2021 11:39:02

Ko invid 19 = Influensa? Detta förklarar varför influensan plötsligt försvunnit. Bluffen borde vara avslöjad. Många hade rätt när de hävdade att den enda logiska förklaringen är att de flesta Kon fallen är influensa. Många läkare menar att några också är mycoplasma och TWAR.

Jag är tacksam för om ni hjälper mig att kolla upp om detta verkligen är sant, för i så fall är det en första gradens världssensation!

Virologist Dr. Rob Oswald ord nedan!

Virologist Dr. Rob Oswald menar officiellt är det influensa. MEN – raderna nedan – är belagda med FAKE stämpel av läkemedelsindustrin, dvs de som tillverkar vaccinet MRNA – som påverkar alla celler i kroppen att förändras! Du läser således en förbjuden text – om du går vidare nu!

′′ Jag ( Rob Oswald) har doktorerat i virologi och immunologi. Jag är klinisk labbforskare och har testat 1500 ′′ förmodat ′′ positiva Covid 19 prover som samlats in här i S. Kalifornien. När mitt labbteam och jag gjorde testningen genom Kochs postulat och observation under ett SEM (scanning elektronmikroskop) hittade vi INGEN Covid i något av de 1500 proverna.

Det vi konstaterade var att samtliga av de 1500 proverna mestadels var Influensa A och några var influensa B, men inte ett enda fall av Covid, och vi använde inte B.S. PCR-testet.Vi skickade sedan återstoden av proverna till Stanford, Cornell, och några av University of California labb och de hittade samma resultat som vi, NO COVID. De hittade influensa A och B. Alla vi pratade då med CDC och bad om livskraftiga prover av COVID, som CDC sa att de inte kunde tillhandahålla eftersom de inte hade några prover.′′

Vi har nu kommit fram till den fasta slutsatsen genom all forskning och labbarbete, att COVID 19 var inbillad och fiktiv. Influensan kallades Covid och de flesta av de 225,000 döda dog genom sammorbiditeter som hjärtsjukdomar, cancer, diabetes, emfysem mm. och de fick då influensan som ytterligare försvagade deras immunförsvar och de dog. Jag har ännu inte hittat ett enda gångbart prov på Covid 19 att jobba med.′′ Vi på de 7 universitet som gjorde labbtesterna på dessa 1500 prover stämmer nu CDC för bedrägeri mot Covid 19 CDC har ännu inte skickat oss ett enda gångbart, isolerat och renat prov av Covid 19. Om de inte kan eller vill skicka ett livskraftigt prov till oss säger jag att det inte finns någon Covid 19, det är fiktivt. De fyra forskningspappren som beskriver de genomiska extrakten av Covid 19-viruset lyckades aldrig isolera och rena proverna. Alla fyra papper skrivna på Covid 19 beskriver bara små bitar av RNA som bara var 37 till 40 baspar långa vilket INTE är VIRUS. Ett virusgenom är typiskt 30,000 till 40,000 baspar.

Med så illa som Covid ska vara överallt, hur kommer det sig att ingen i något labb över hela världen någonsin isolerat och renat detta virus i sin helhet? Det beror på att de aldrig riktigt har hittat viruset, allt de någonsin hittat var små RNA-bitar som ändå aldrig identifierats som viruset.′′ Så vad vi har att göra med är bara ännu en influensastam som varje år, COVID 19 finns inte och är fiktiv.

Jag tror att Kina och Globalisterna iscensatte detta COVID-bluff (influensan förklädd till ett nytt virus) för att få in globalt tyranni och en världsomfattande polisstat för totalitär övervakning, och denna plan inkluderade massivt valfusk. ” – SLUT på Rob Oswalds ord.

Bildresultat för rob oswald


Vänd upp och ner på världen för deras skull… eller som Regimen i landet Ljugo-S-lavien menar: Hugg INTE fler hål i Estonia – då flyter ju SANNINGEN upp!!!

Life in Balance, Politik, Rättssystemet Posted on Thu, October 08, 2020 12:43:08

På något underligt sätt skulle jag vilja säga att den nya Estonia-dokumentären på Dplay gjorde mig en tjänst. Den är väldigt svår att titta på, men kanske är det nödvändigt.

TEXT. Alex Schulman

För några ögonblick är jag ombord på Estonia, fast det känns oförskämt att säga så mot dem som verkligen var där; jag får en känsla för vansinnet. Det är så otroligt väl berättat. En rad vittnesmål tar oss med till den där septemberkvällen för 26 år sedan. De är äldre nu, och tiden har gått, men minnena från natten är fortfarande glasklara. Det är inte bara vad de säger som berör, det är ögonblicken efter att de återgivit ett minne och kameran vilar sedan på deras ansikten, och man ser att de är tillbaka i helvetet, en nästan omärklig glans i blicken, ansiktet helt stilla, men ögonen rör sig otroligt när de tänker på saker som de inte kan eller vill beskriva med ord. 

Överlevarna berättar milt och saktmodigt, små stillbilder av skräck, som lyser upp och slocknar, från de första märkliga noteringarna av smällar från båten, som om fartyget kört genom is. De märkliga ljuden som går genom skrovet. Och sen går allt så väldigt fort. Båten börjar genast luta och passagerare rör sig i panik mot däck. När båten kantrar helt och lägger sig på sidan berättar en av överlevarna hur hon går på fartygets sida, de vandrar rakt över hyttfönstren. Ingen vill titta in genom fönstren under dem, ingen vill se vad som händer med dem som fastnat där inne. De hamnar i vattnet, söker efter livflottar. En man berättar hur han ser båten försvinna i djupet. För en stund sedan låg han i sin hytt och sov, nu sitter han på en livflotte och ser hur fartygets för sticker rakt upp ur havet, ”som ett kyrktorn”, för att sedan försvinna. 

En man som håller om en annan man i livflotten sen, mannen har fått panik och svimmat, han försöker hålla hans ansikte ovanför vattenytan tills han i sin omfamning märker att mannen redan stelnat till, att han inte längre lever. Han skjuter den döde ifrån sig, han blir liggande kvar i flotten. ”Han kan vara kvar där”, berättar överlevaren och fäster blicken i bordsskivan framför sig. Ögonen rör sig oroligt. ”Det gör ingenting”, säger han. 

Finlandsfärjorna i Östersjön vänder långsamt om och tar sikte på Mayday-ropen ute i natten. Den tystlåtna radio-kommunikationen mellan två finlandssvenska röster på MS Mariella och MS Europa när de sedan kommer närmare, söker efter en passagerarfärja som redan försvunnit ner i djupen. Deras röster är så stillsamma, nästan andaktsfulla, som om de redan visste att de kommit till en gravplats. De ser de flämtande ljusen från livbojar mellan vågorna, glimten av människor som flyter runt i vattnet. ”Ni ser ingen båt?” frågar den ene. ”Nej, någon båt finns inte här.”

Och så äntligen räddningen. Helikoptrarna, vinden från rotorbladen, med allt vatten som piskas upp, det är som flygande spikar som sätter sig i passagerarnas hud. En överlevare berättar hur han ligger i en flotte och ser en ytbärgare som viras ner med rep, sänker sig som en ängel från helikoptern, och livräddarens första åtgärd är inte att trä selen runt den skräckslagna, nedfrusna mannen: ”Jag får en jättekram det första som händer.” Händelsen finns på bild, jag ser hur de ligger där mitt i den runda flotten, ytbärgaren och överlevaren, och omfamnar varandra. 

Deras historier har varit så märkligt underrapporterade i medierna. Därför måste alla se den här serien. Sätt på filmen i skolorna, titta på den med era familjer hemma. De som förlorat någon närstående som försvann med båten ner i djupet den där natten. Och de som varit med om detta, de som var där, som befann sig i vansinnets mitt, och som nu tillbringar tiden med att försöka leva vidare. De är fortfarande förtvivlade. De har fortfarande frågor som ansvariga inte vill svara på. De ställer inga stora krav – de vill bara veta vad som hände. 

Nu när jag hört deras historier, sett dem tystna och sett deras blickar berätta vidare det som inte kan beskrivas med ord. Det är så självklart nu: se till att ge de här människorna svar. Gör allt de vill. Vänd upp och ner på världen för deras skull.

Slut Alex Schulmans text.

TROR du – att The Deep State, dvs svensk Vapenindustri i samklang med Kung Carl den STORE B – någonsin kommer att erkänna sitt FOLKMORD ?

Jag är ytterst tveksam – för i Vapenhandel ingår mänskliga offer – det är liksom det – som är AFFÄRSIDÉN…. Döden ! En som 1984 kom alldeles för nära svensk Vapenindustri och dess olagliga transitohandel via DDR var reportern Cats Falck på Rapport. Hon hittades drogad i en bil på botten av Hammarbyhamnen…. trots inget körkort och ingen bil… Läs mera här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Cats_FalckMal-el-Mena – en stad i förfall

Life in Balance, Politik, Rättssystemet, Relationer, RELIGION Posted on Mon, March 23, 2020 09:32:33

En kvinna med sin ettåriga bebis. Finns det någonting vårt samhälle betraktar som mer heligt skyddsvärt, utan att man ens ska behöva yttra det högt? Men inte i Mal-el-Mena, dvs fd Malmö, Sverige, nådens år 2020. Det handlar om ännu ett överfall, vid sextiden på lördagskvällen 2020-03-21 i en av stadens många invandrartäta statsdelar, dvs Bellevuegården, som tillsammans med Holma och Kroksbäck utgör ett av alla dessa ökända utanförskapsområden, de där som fungerar som importerade röstreservoarer för skurkregimen – och enorma nettoslukare av socialbidrag och andra skattemedel.

En misstänkt gärningsman, för en gångs skull redan gripen. Inga av de tidiga rapporterna i MSM innehöll signalement, såsom brukligt är, om det inte gäller etniska svenskar. Den här gången lyckades man tydligen få tag i honom ändå. Och hans offer? Kvinna, 40 år. Svårt knivhuggen med flera hugg. Livshotande skador. Vårdas på intensivvårdsavdelning. Även hennes bebis, ett litet flickebarn, har fått knivhugg. Gärningsmannen är anhållen för mordförsök, på dem båda.

Detta är alltså verklighet, i Sverige. Ingen osmaklig splatterfilm, med mordiska utomjordingar inblandade. En till det yttre, såsom mänsklig individ identifierbar varelse, har överfallit en kvinna och hennes ettåriga lilla flicka, och med upprepade knivhugg uppsåtligen försökt ta livet av dem båda.

DN antyds ingenting om att det skulle ha varit fråga om ‘ett familjegräl’, övergreppet beskrivs som ett ‘överfall’. Gärningsmannens motiv kan vi alltså bara spekulera i, men rån, hat eller hämnd är alla tänkbara det vet vi, för liknande förekommer ju titt som tätt i Sverige nu för tiden.

Jag är infödd svensk, med svenska föräldrar och har bott i det här landet i större delen av mitt liv. I den kultur jag är uppvuxen i, d v s den som Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin påstår inte ens finns, så gör man bara inte något sådant här.

De värderingar jag fått säger att detta är det fegaste, ynkligaste, mest avskyvärda man i stort sett kan hitta på. Det är moraliskt så tabu att man inte skulle komma på tanken. Och dessa värderingar vet jag delades av dem jag växte upp med – inte bara de skötsamma, utan även rötäggen. Dessa värderingar har jag, liksom alla andra som också har växt upp i Sverige och vars föräldrar också är svenska, sedan fört vidare till nästa generation. Detta är ingenting vi har behövt säga högt: du ska aldrig ge dig på en mor med sin lilla bebis. Det vet vi alla ändå. Det ligger nedärvt.

Ändå är detta långt ifrån det första övergrepp av detta slag jag hört talas om i närtid, i Sverige. Nej, det är långt ifrån något unikt undantag.

Vad jag säger? Att den som påstår att sådant här skulle vara en produkt av ‘socioekonomiska förhållanden’ och att det inte finns kulturella skillnader som förklarar tragedier som denna, den har så fel som det kan bli. Men de finns ju ändå. Sådana som Sarnecki et al. Och de har styrt vad som får sägas och tros om brott begångna av etniska icke-svenskar i trettio år nu. Regeringen har inte ens dragit sig för att skuldbelägga offren; allt för att undvika att peka ut en immigrant som mindre värd, en kultur som mindre attraktiv, en religion som annat än fredsälskande.

Men sanningen är att sådant här av somliga som nu befinner sig i vårt land betraktas som fullt möjligt och motiverat. Att sådana kulturer nu rotats här, i vilka den så kallade ‘hedern’ går före all form av empati. Och att den gemensamma nämnaren utgörs av en religion där vissa handlingar, som är fullt förenliga både med svensk lag och moral, betraktas som ‘synder’ som enligt ledande företrädare för denna religion kan och ska bestraffas på detta vis, och där trosutövaren utlovas belöning, inte straff, i livet efter detta, om han begår en sådan handling. I paradiset – så väntar ju 21 jungfrur!!!!

Om det nu inte är en etnisk svensk som utfört detta – som jag ju inte ska få säkert veta, DN vill ju inte berättar det – så har det faktiskt betydelse för läsaren. För vi har rätt att få klarhet i om åklagaren yrkar utvisning på livstid. Vilket hen borde, men vilket är långtifrån säkert. Än mindre vågar vi hoppas på att detta döms så – och att domen även verkställs.

Magnus Stenlund
Sunt FörnuftNäthatsgranskaren – bättre än kommunal ättestupa för S

Life in Balance, Rättssystemet Posted on Mon, October 07, 2019 09:40:59

Katerina Magasin kan idag avslöja den statligt avlönade Näthatsgranskaren Tomas Åbergs nya, lukrativa affärsidé: Att stämma gamla och sjuka människor på skadestånd i civilrättsliga processer. För en insats av 900 kronor får Åberg i snitt 10-15 000 per anmälan – pengar som är undantagna utmätning och är dessutom skattefria. Samtidigt har han beviljats över två miljoner av våra skattepengar för att jaga svenskar med “fel” åsikter – medan han själv har 800 000 kronor i skuld hos kronofogden. Ombudet för flera av Näthatsgranskarens offer, juristen Ola Bengtsson, ger ett skakande vittnesmål om ett skrupelfritt förfarande av en cynisk angivare i statens tjänst, som skor sig ekonomiskt på det lidande han orsakar.

Läs mer på Katerina Magasin. Dela gärna.För varje tomhylsa som slamrar i gatan skjuts Sverige i sank.

Rättssystemet Posted on Sun, September 15, 2019 14:34:25

SAMHÄLLETS VÅLDSMONOPOL, SJÄLVA KÄNNETECKNET FÖR EN SUVERÄN FUNGERANDE STATSMAKT – HAR BIT FÖR BIT GRÖPTS UR OCH FINNS INTE LÄNGRE! DET VÄPNADE VÅLDET FÅR EFFEKTER SOM ALLTMER LIKNAR TERRORISM…. skriver seniorprofessor Wilhelm Agrell – vid Lunds Universitet.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Allvarliga samhällshot kan antingen ha formen av plötsliga och uppenbara händelser eller växa fram mer gradvis och smygande. De plötsliga förloppen kan komma överraskande och mer eller mindre ta samhället på sängen men också de gradvis framväxande hoten kan få samma effekt. Samhället varseblir här inte vad som är på väg, tittar bakåt i stället för framåt och tar alltför länge skydd bakom en känsla av fortsatt normalitet. För lite och för sent lyder det ordspråk som beskriver följderna. De bagatelliserade, svårgripbara eller alltför osannolika hoten blir inte föremål för skyddsåtgärder förrän i efterhand, då de redan kan vara överspelade, som med de alltför sena åtgärderna mot strömmen av frivilliga till IS.

Sverige har drabbats av ett ökande och allt grövre kriminellt våld. Denna utveckling är inte ny men betraktades länge som ett lokalt ordnings- och säkerhetsproblem. Det förändrade kriminella våldet kan beskrivas med statistik men återspeglas också i en ökad oro bland politiker, myndighetsföreträdare och stora medborgargrupper.

Läget i de våldsutsatta områdena beskrivs ibland som en krigszon och i de ögonblick som skjutningar och sprängningar inträffar är det krigszonens referensramar som osökt äger giltighet, de trasiga fasaderna, skjutna liggande på trottoaren. Hänvisningen till krig är kanske överdriven och alarmistisk men fenomenet inre väpnad konflikt kan bidra till att synliggöra dynamiken i ett skeende med stor destruktiv potential för ett samhälle.

I den typiska inre väpnade konflikten bekämpar olika grupper varandra och i varierande grad en statsmakt som helt eller delvis förlorat sitt våldsmonopol. Denna samhällshotande effekt är egentligen långt viktigare än antalet dödsoffer på årsbasis, något som terrorismen illustrerar. Dessa inre väpnade konflikter har, oberoende av hur deras drivkrafter ser ut, ett antal återkommande särdrag.

Ett första sådant särdrag är våldströskeln, eller snarare trösklarna. Det är mycket lättare för parterna i en konflikt att gripa till och eskalera våldet än att backa tillbaka till en lägre våldsnivå. De eventuella spärrar som funnits släpper, och våldet blir sedan sin egen mening och drivkraft och saboterar ofta försök att medla och på annat sätt dämpa konflikten. Detta är en observation från Libanon på 1970- och 80-talet, Balkankonflikterna på 1990-talet och Syrien efter den arabiska våren 2011, bara för att nämna några exempel.

Ett andra återkommande särdrag är att den inre väpnade konflikten påverkar och i förlängningen slår sönder elementära samhällsfunktioner och människors vardag och i extremfallen deras överlevnadsmöjligheter, något som förr eller senare resulterar i flykt, där de som i tid varseblir konfliktutvecklingen och har materiella och mentala förutsättningar är de som flyr först.

Vägen in i den inre väpnade konflikten och det upptrappade våldet är sällan entydig och kan innehålla episoder av mer eller mindre absurd normalitet, som när värnpliktiga ur den federala jugoslaviska armén som stred mot kroatiska styrkor köade på ett kroatiskt bankkontor för att lyfta sin dagpenning, som de brukade göra.

Nu skjuts det på våra gator och sprängs i våra bostadsområden, men vi kan fortfarande köra och handla i shoppingcentret och om det funnits några öppna bankkontor skulle vi säkert kunnat ta ut pengar där. Är detta bara som vanligt, så som det sett ut i så många länder under så lång tid och ett utslag av att Sverige helt enkelt håller på att ”normaliseras”, här som på många andra områden?

Det är kanske så, men detta är i så fall också en viktig del av själva problemet. Sverige har varit. och har upplevts som, ett tryggt och säkert land. Medborgarna har länge tagit detta mer eller mindre för givet och det har staten också gjort. Våldsutvecklingen har därför kunnat pågå alltför länge och gå alltför långt innan varningssignalerna trängt igenom och motåtgärder börjat sättas in. Det dröjde länge innan ens den grova organiserade brottslighetens direkta attacker mot rättssystemet definierades som ett samhällshot.

Det finns efter de senaste skjutningarna en växande varseblivning av att det som pågår inte bara är ”de andras” våld, interna uppgörelser, utan något som i lika hög grad som de direkta attackerna på rättssystemet utgör ett hot mot hela samhället. Våldet blir inte bara allt brutalare och upptrappat, offren kan bli vem som helst som råkar komma i vägen eller vem som helst som uppfattas stå i vägen. För varje tomhylsa som slamrar i gatan skjuts Sverige i sank.

Det vi tvingas bevittna, är ett slags smygande lågintensiv väpnad konflikt som är mer än bara ett stegvis ökande våld. Samhällets våldsmonopol, själva kännetecknet för en suverän fungerande statsmakt, har bit för bit gröpts ur och finns inte längre. Samhällets institutioner har reducerats till en av många våldsutövande aktörer. Det väpnade kriminella våldet får i detta avseende effekter som alltmer liknar terrorismens och muterar i värsta fall i en sådan riktning där gränsen mellan de två suddas ut. Allt detta är djupt oroande och ohållbart, landet brister sönder i ett mycket fundamentalt avseende.

Det riktigt allvarliga handlar alltså inte om läget här och nu, som är illa nog, utan om vart vi är på väg. Det är den inre väpnade konfliktens destruktiva dynamik som vi måste uppmärksamma och bekämpa om landet, det land som vi vill leva i, skall kunna räddas. Allt detta är sådant som borde ha uppmärksammats och motverkats medan tid var.

Det som nu krävs nu är en krishantering där motåtgärderna är inriktade på den hoteskalation vi ännu inte upplevt och vill slippa behöva uppleva!

Wilhelm Agrell
seniorprofessor i underrättelseanalys vid Lunds UniversitetNext »