Blog Image

Leo-Bloggen

Det fanns en gång ett land…

Life in Balance, Politik Posted on Thu, July 30, 2020 08:07:10

Vi ärvde ett rikt land. Vi överlämnar en ruin. Vi ärvde ett tryggt land. Vi överlämnar en anarki. Vi färdades väl i ett älskat folkhem. Vi lämnar över ett ofärdens dödsrike. Vi var respekterade i världen. Vi efterlämnar ett pestsmittat pariasamhälle. Vår krisberedskap var länge god. Nu är den för intet värd. Vi hade en gemensam värdegrund. Nu är klyftorna avgrundsdjupa.

Allemansrätten gällde inte för hela världen. Den var vi ensamma om. Vi var först i världen med kvinnofridslag. Nu har vi flest våldtäkter i världen. Vi visade respekt för de äldre. Nu låter vi dem dö i brist på vård. Vi följde budorden. Nu är de närmast bortglömda. Vi höll varandra bakom ryggen. Nu vänder vi ryggen mot allt som är svenskt.

Då var alla lika värda. Nu är alla lika ovärdiga. Vi litade på dem som iklädde sig rollen som landets beskyddare. Nu förlitar vi oss på kappvändare som enbart skyddar sig själva. Förr trodde vi på det som stod i tidningen. Nu tror vi mer på det som inte står i tidningen.

Förr utgick makten från folket. Nu är folket maktlösa slavar under makten. Förr var vi självförsörjande på det mesta. Nu är vi de mest oförsörjda i världen. Förr prisades vår gemenskap och vår förlitan på varandra. Nu anmäler vi varandra för gemenskap mot de andra. Förr var assimilation av godo.

Nu är åtskillnaden det goda. Förr slaktade och åt vi otroligt gärna kött av gris. Nu är vi själva otroligt nog otrogna svin som ska slaktas. Även vi som inte trodde, trodde oss bo i ett enat kristet land. Nu tvingas vi bo i ett okristligt oenigt land.

Vi visste om vi var kvinna eller man. Om vi var hon eller han. Nu har hen rättat Honom och påstår helt visst att vi kan vara både hon och han och det.

Det var rätt säkert att gå ut – de flesta bovarna satt inne. Nu är det ute att hålla dem inne, så nu är det vi som sitter inne. Rättssäkerheten är blott ett minne.

Förr tog vi lärdom från historien. Nu är lärdom historia. Bildning är ett begrepp som degenererats till att betyda motsatsen till outbildad. Barn gick i skolan för att lära sig grunderna och fritt tänkande. Nu läggs där knappast grunden för där är fritt från de fria tankarna.

Förr kunde vi försvaras mot utländska inkräktare av en miljon soldater. Nu förvarar vi en miljon utländska invällare istället.

Förr satt folk som var som folk i riksdagen. Nu finns där bara rikt folk från den nya karriärelit politiska adelsklassen. Många trodde förr på en högre makt. Dagens profeter predikar istället mot denna högre makt och enbart för sin egen. Bibeln har ersatts av partiboken och prästerna har blivit fackombud. Förr kämpade de för sin tro. Nu är alla muslimer kan man tro.

Förr samlade vi i ladorna för sämre tider. Nu gödslar vi pengar till hela världen. Sätter vår sista potatis i grannens trädgård. Åtta tusen miljarder ska skyfflas ihop till EU -> För gödselspridning över länder som bränt sina egna lador. För återhämtning mitt under brinnande coronakris. Inte för att rädda dessa länder. Utan för att hålla dem vid liv, så att de kan betala alla sina tidigare skulder till främst Tyskland och Frankrike. Om 30 år ska våra barn och barnbarn ha betalat tillbaka vår skuld. Men med den makt EU nu skaffat sig lär de se till att få tillbaka de av oss skänkta miljarderna genom att att direktbeskatta svenska folket med kraftigt höjda skatter och avgifter.

S-Löfvén har inte lyssnat på HSVB, dvs Göran Persson. Han, som sa att “den som är satt i skuld inte är fri” .S- Löfven sveper sig i den svenska fanan och sjunger falskt Du gamla du fria – och drömmer om DDR.

Text: Rolf Malm

Min undran till dig som hittat hit och läst: Vad är DIN uppfattning, till att det blivit som det är idag med landet och dess varande och blivande?Den strukturella rasismens väderkvarnar

Life in Balance, Politik Posted on Wed, July 08, 2020 09:01:44

Alla poliser och väktare i Sverige är väl medvetna om att skulle de ertappas med att säga något rasistiskt, eller begå någon handling vilken kan ses som rasistisk, så har de i samma ögonblick förlorat sitt jobb. Förmodligen fråntas de även möjligheten till att få ett framtida jobb, när de hängs ut med bild och alla uppgifter i postmodernismens häxjagande medier, dvs våra stora tidningar och public service.

Det är ingen slump att BLM demonstrationerna i Sverige filmades från varje tänkbar vinkel av just demonstranterna, ja förutom all plundring och vandaliseringen då, vilket filmades av omgivningen…
Varje polis i kontakt med demonstrationerna hade troligtvis cirka 20 till 30 filmande mobiltelefoner på sig vid varje tillfälle. Demonstranterna har naturligtvis inget att förlora och kan nästintill göra vad som helst i form av provokationer, smädelser och hot. Detta medan poliser som slår tillbaka eller tar till våld där det blir nödvändigt, gör det med jobbet och det personliga ryktet som insats, vid varje tillfälle och för varje provokation.

Jag beundrar våra poliser som kan hantera dessa situationer utan att ge upp, de är fantastiska hjältar och bör hyllas av oss alla! Vissa poliser ger naturligtvis upp när de inser absurditeterna i vilka krav som ställs på dem och inte alls på demonstranter och de kriminella. Förstå insikten att varje litet agerande från poliserna görs med jobbet, det personliga ryktet och kanhända med livet som insats! Ja, poliser kan också gå in i väggen och välja nödutgången, när inget hopp finns längre. Poliser är också människor…behöver det ens sägas?

Naturligtvis hjälps situationen föga heller av att vi har stora tidningar som uppsåtligen trycker ”fake news” (https://nyheteridag.se/dn-gar-vilse-pa-gullmarsplan/), det vill säga rena lögner och falsarier, i syfte att upprätthålla bilden av den strukturella rasismen i Sverige. Dessutom finns det postmodernister inom poliskåren vilka mer än gärna agerar i politisk affekt och kanske frångår sina uppdrag genom att knäböja inför mobben, eller genom att försöka sätta dit kollegorna.

Finns det ingen verklig rasism så har Don Quixotes journalister och andra myndighetsaktivister inget att komma med, samt hela deras agendajournalistik och identitetspolitik fallerar, som det uppdiktade luftslott det faktiskt är!

Varför ljuger, förvanskar, pixelerar och mörklägger MSM, samt public service? De har en politisk agenda i dissonans mot verkligheten att försvara och upprätthålla.
Mer komplicerat än så är det inte.Sverige ockuperats uppifrån!

Life in Balance Posted on Mon, July 06, 2020 09:40:25

Många känner säkert att en gräns passerats och att fd Sverige befinner sig i en utförsbacke som inte kan brytas. Utvecklingen har pågått alltför länge, med små, små steg. En samhällsförvaltning präglad av hederlighet och sparsamhet har förändrats till en samhällsöverbyggnad som håller på att utarma och förlama landet. TOTALT!

Till detta kommer mindre mätbara, men YTTERST kännbara, försämringar: i språkbruk, umgänge, hänsynstagande, medmänsklighet. Svenskarna har blivit små lydiga robotar, lyhörda för överheten i rädsla, blinda och döva för sina medmänniskor, ytliga, OCH med ett snävt fokus på vår egen framgång, välstånd och maximerade ögonblicklig tillfredsställelse.

En del av detta är känslan att landet inte längre leds av de bästa, eller ens de näst bästa, utan av svaga personer med begränsade synfält, bristande kompetens och med närmast obefintlig förankring bland medborgarna. För tjugo år sedan visste de flesta namnen på landets statsråd; i dag händer det inte så sällan att någon för de flesta okänd, blek minister dyker upp i media och uttalar sig, ofta utan skärpa, men alltid med den tvärsäkerhet som intensiv medieträning och alltför stark självkänsla ger.

Det känns som om landet ockuperats inifrån och som om medborgarna inte kan frigöra sig från dem som gripit makten och har som främsta mål att behålla den. Landets myndigheter, finansierade av skattebetalarna, härbärgerar ett överskikt som glömt den tidigare viktiga målsättningen, att verka för allmänhetens bästa. I stället är det de egna arbetsvillkoren och den egna politiska agendan som står i fokus.

Överskiktet i myndigheter, stora organisationer, politiska organ driver utvecklingen tillsammans, ofta i en riktning som känns främmande för medborgarna och ofta på ett sätt där medborgarna ska uppfostras och styras, med lämplig ”information”.

Två aktuella myndigheter, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tillsammans cirka 1 500 anställda. Två storföretag, med andra ord. Ändå har de inte lyckats med de mest centrala uppgifterna: att skydda medborgarna från allvarliga hot.

När en stor skogsbrand härjade härom året fick utländska brandmän i stor mängd kallas in. När en allvarlig epidemi närmar sig står myndigheterna handfallna; i princip ingen beredskap finns. Och ännu efter flera månader saknas klara och begripliga riktlinjer.

MSB framhåller på sin hemsida de stora förmånerna med att jobba på myndigheten. Och här har man verkligen varit framgångsrik. Vad sägs om sju veckors semester, betald ledighet för att ägna sig åt familjeangelägenheter, betald ledighet för sjuk- och tandläkarbesök, extra föräldra- och sjukersättning?

Överskiktet i samhället tycks vara väldigt homogent – samma värderingar, samma politiska agenda, samma inriktning på att gynna de egna och gemensamma intressena. Eller rättare sagt: det finns en osynlig gemensam värdegrund, där man vet hur man ska uppträda, vad man ska tycka, vilka åsikter som är gångbara. Inte sällan anar man FÖRAKT för de medborgare som bekostar verksamheten.

Så länge det sker kan överskiktet leva lugnt och tryggt. Men det finns naturligtvis en gräns som förr eller senare passeras. Då kan vad som helst hända.Vi behöver syna dessa lögner om vad som nu händer i världen.

Life in Balance Posted on Thu, June 25, 2020 09:01:02

En spännande tid vi lever i och fantastiskt att få vara del av detta stora som pågår i världen just nu. Vi står inför avgörande val för livet här på jorden och för våra egna liv.

Text: Vännen Mikael Säflund, dramatiker, föreläsare och livscoach

Har du använt dig av din egen inre seismograf där du lätt kan avgöra vad som är sant eller inte sant? Ni som gått kurserna kommer ihåg övningarna när vi ställer påståenden och sedan ser om vi känner lätthet eller tyngd i kroppen. Ibland faller man framåt när det är sant och bakåt när det inte är sant. Testa detta på alla påståenden från t.ex. mainstream media om vad som nu händer i världen och se om det som sägs stämmer. Lyssna/ titta på en nyhets-sändning när de t.ex. påstår något och se hur din kropp reagerar. Vi mår inte bra i längden av att köpa all missinformation och propaganda som sanning. Det skapar förvirring och rädsla. Många känner att något inte stämmer. Vad är sant och inte sant? Vi är lärda att tro på och lita på det TV och tidningar förmedlar, men kan du till 100% veta att det är sant? Vem äger och styr media? Så viktigt att vi är uppmärksamma på vilkas agendor som försöker styra saker åt vissa håll och som sedan får allvarliga konsekvenser för oss alla.

I kvantfysiken talas det om nollpunktsfältet där allt är information och energi och vi är sammanlänkade med allt. Det finns ingen separation. Här finns all information om allt som har varit, är nu och som är möjligt att skapa framåt. Vi har alla tillgång till den informationen och i ett speciellt tillstånd (hjärtat) kan vi läsa av denna information och få medvetenhet om hur det faktiskt förhåller sig. Så skapar vi verkligheten från rädsla och kaos efter att ha tagit in yttre propaganda, vilka resultat får vi då? Vad blir skillnaden om vi väljer att skapa från källan, från medvetenhet, ur kärlek och tillit, där vi bara vet och skapar det vi verkligen önskar oss?

Så om lyssnar vi till olyckskorparna som kraxar, som vill att vi är rädda och vill att vi att skapar framtiden ur kaoset inom oss. Vad blir resultatet då? Förmodligen leder det till vår underkastelse och vårt fortsatta slaveri och denna gång omöjligt att ta sig ur. Det här är allvarligt!

Vi har världens möjlighet att skapa något stort denna gång. Nu gäller det att syna bluffen, och det är det många som gör, men de censureras i sociala medier och förlöjligas ofta.

Mitt råd är att ta reda på fakta och se vad som ligger bakom propagandan innan man förkastar viktig information. Det är meningen att vi ska uppleva våra liv som underbara att leva. Varför gör vi inte det då? Vi har lärt oss från födseln att vi måste lyda dessa samhällssystem skapta av psykopater och som funnits i tusentals år. Vi ska inte leva i dessa system som skapar rädslor, lidande och i förvirring – det har aldrig varit meningen. Då vi är skapande själar så skapar denna rädsla och förvirring inom oss än mer kaos på jorden. Varför? Därför att vi skapar från känslor och vision. Så är vi i rädsla – skapar vi mer rädsla och detta är mat för de kraxande olyckskorparna. De kan inte skapa själva (då dessa är och tillhör en viss typ av varelse), så därför använder de människor som har tillgång till sin själ och sitt hjärta att skapa åt dem. Detta har pågått allt för länge nu.

Vi behöver syna dessa lögner om vad som nu händer i världen. Undersök närmare och få ditt svar. Om vi är tillräckligt många som väljer att se igenom bluffen kan allt vända till något helt nytt och fantastiskt för oss. Bättre än vi kan tänka oss förmodligen. Det handlar inte om att kriga eller att vara emot något – det handlar om att skapa än mer medvetenhet och klarsyn och ur det nya seendet förändras det vi uppfattat som verkligheten till något nytt.

Vi behöver inte kämpa – vi behöver se. Ingen kan någonsin mer hävda att den har makten över dig. Den rätten har bara du.

Önskar dig fortsatta underbara och sköna sommardagar!Linda Snecker – guds gåva till högern – visar på Vänsterpartiets brain-drain

Feministiska initiativ, Life in Balance, Politik, Relationer Posted on Mon, May 25, 2020 12:14:30

Linda Snecker, rättstalesperson för Vänsterpartiet, får mig att känna mig som ett gråtande barn som tappats bort i ett köpcentrum. En gosse som till följd av skam vägrar hjälp. När ett par snälla främlingar vill leta upp min “trygga” hemmiljö, då ljuger jag om att jag inte alls är vilse. Att jag leker kurragömma med andra barn som därför inte syns till, tårarna kommer av allergi. Sedan vandrar jag tyst och ensam vidare tills jag hittar de alkisföräldrar jag skämdes för mycket för att namnge. Går vid deras sida och ber till gud att vi ska hem snart. Hukar mig när de skriker och dricker offentligt, hoppas att ingen ser att jag tillhör dom. 

Liknelsen må vara osmaklig, men den är träffande. När Snecker tas upp offentligt, då skäms jag för mitt parti. Det som utmärker riktigt dåliga föräldrar är deras oförmåga att se när de skämt ut sig via moraliska övertramp, då skam och självförbättring ofta utgör två sidor av samma mynt. Denna oförmågan till att se sig själv utifrån är ett drag som även delas av fördärvliga förtroendevalda.

Carolin Dahlman påpekade nyligen i KristiansstadsBladet att Snecker helt oblygt företräder en fullkomligt självmotsägande attityd till brott. Där hon vid ett tillfälle säger att: “Jag har inte sett någon korrelation mellan hårdare tag och mindre kriminalitet över huvud taget. Sambandet finns inte”. Vid ett annat tillfälle ropade hon på Twitter att: “Straff för sexköp måste höjas eftersom 1 av 10 svenska män köper sex. Högre straff = större benägenhet att inte begå brottet. I jämförelse med ex gängkriminell som inte berörs om straffet är ett, två eller fem år”.

Ett förhållningsätt som den antirasistiska aktivisten Henrik Johansson, känd för hemsidan Inte Rasist Men, kommenterade med orden: “Det här är faktiskt redigt jävla dumt. Erkänn som det är istället. Du brinner för frågan och känner extra för att sätta sexköpare i fängelset men låtsas inte om att det kommer leda till att färre personer köper sex.”

När jag först läste det Snecker skrivit på Twitter övervägde jag möjligheten att hennes konto hackats. Det framstod som om någon försökt driva med henne. Men sedan mindes jag vad hon tidigare sagt, vilket fick mig att inse det pinsamma faktum att tweeten var äkta. “Kriminella blir inte mindre brottsliga för att dom sitter i fängelse, precis som sjuka inte blir mindre sjuka bara för att dom är på sjukhus”, tweetade Snecker redan 2017.

När spegeln står tom

SD-företrädaren Katja Nyberg försökte nyligen uppmärksamma Snecker inför den ryckiga selektiviteten i hennes straffrättsliga retorik, genom att citera två av hennes tidigare uttalanden som inte rimmade med varandra. Snecker bemötte inte kritiken gällande inkonsekvent resonerande, utan mästrade istället över det faktum att SD delade hennes åsikt om att höja straffen för sexköp. Hon förstod till synes inte att Nyberg ville göra en poäng av att Snecker i själva verket stödde SD:s straffrättsliga politik men bara när det passade – där fängelser av oförklarlig anledning ansågs fungera mot torskar men inte mot yrkesmördare. I praktiken landade alltså rättstalespersonen i att håna sin meningsmotståndare för att vederbörande var konsekvent, och inte smart nog att hyckla som Snecker själv!

Det hela påminner mig om en anekdot som psykologen Paul Bloom tar upp i sin bok “Just Babies”. I boken rånar en ungdom med psykopati en blind äldre kvinna. Offret valdes ut för att hon inte kunde identifiera förövaren eller försvara sig. Ungdomen får den retoriska frågan om han inte skulle må dåligt om han stod i kvinnans skor, på vilket han svarar: “vad bryr jag mig, jag är inte hon”. Empati var ett så pass främmande koncept att han inte förstod frågans poäng, på samma sätt ligger bevisligen värdet av följdriktighet ljusår bort från Sneckers förståelsehorisont. 

Jag har ärligt talat aldrig i hela mitt liv sett någon missa poängen så fatalt som när Snecker möter kritik. Precis som de berusade föräldrarna i min inledande liknelse, förblir hon immun mot den effekt som speglar har på oss övriga dödliga.

Fler oskyddade mål än jag har fötter, men jag vill spela basket istället….

Det finns en hel del infallsvinklar man kan angripa Snecker från. Man skulle kunna kritisera dårskapen i att försöka bekämpa prostitution genom att enbart strama åt straffen för sexköpare, men samtidigt låta tunga kriminella mötas med en släpp-fångarna-loss-attityd. 

Kvinnor som fastnat i trafficking teleporteras inte in till Sverige av trollkarlar. De smugglas in av samma råskinn som skjuter varandra på gatorna och rånar butiker. Varje krona som tjänas in på barnrån eller säljande av dödsknark, riskerar att finansiera kidnappandet och smugglande av utsatta kvinnor. När vi väljer att låta våldsbrottslingar ges lägre fängelsestraff, då släpper vi inte sällan ut någon omotiverat tidigt som i hemlighet också är involverad i människosmuggling eller riskerar att bli det senare i den kriminella karriären. 

Annars kan man påpeka att hennes uttalande om att inte ha “sett någon korrelation” mellan längre fängelsestraff och lägre antal brott, antigen tyder på oärlighet eller okunskap i ämnet. För att citera en relevant sammanställning i tidningen Kvartal: “Tvärtemot vad tongivande kriminologer som professor Jerzy Sarnecki hävdar så tyder mycket forskning på att skärpta straff kan vara både bra och lönsamt för samhället och även sänka brottsligheten.”

Men att göra mål mot Snecker är egentligen inte mitt huvudsakliga syfte med denna text. Hon fyller rollen som exempel för att kunna belysa partiets förluster i alternativkostnader. Om vi tittar i backspegeln ser vi två motbilder till Snecker. Amineh Kakabaveh drevs ur Vänsterpartiet efter en rad kontroverser, bland annat för att ha delat en film som utgav sig komma från SVT men i själva verket var en förfalskning producerad av nazister. Kakabaveh påstod att hon blivit lurad av nazisternas förfalskade SVT-logga. Hon hävdade att motiveringen till exkluderandet från partiet var ett svepskäl, att hon egentligen kastades ut till följd av hennes aktivism mot hedersförtryck.

Efter att ha lämnat V har hon fortsatt i sin roll som ordförande för organisationen “Varken Hora eller Kuvad”, som arbetar med att bekämpa hedersvåld och är tonsättande i den svenska debatten kring våld mot kvinnor. 

Malcom Kyeyune kan nog vara den debattör i Sverige som når störst publik med klassanalyser, något som annars ofta stannar i socialisttidningar. Han uteslöts ur Ung Vänster efter att ha uttalat sympati för våldbejakande vänsterextremister. Han och de övriga som tvingades ut vid tillfället anklagades även för kuppverksamhet mot partiledningen, vilket Kyeyune nekat till.

Efter att ha lämnat partiet såg Kyeyune till att bli känd i både Sverige och Danmark som debattör. Han har därefter anställts av en konservativ tankesmedja.

Det som bägge dessa individer har gemensamt, är att de varit obekväma och stängts ute. Därefter har de framgångsrikt drivit opinionsbildande verksamhet på egen hand. Bägge beskriver också att de mobbades inom V.

Tänk dig att jag startar en ny religion och börjar mobba och driva ut flera medlemmar. Avfällingar vilka därefter leder framgångsrika andliga verksamheter eller anställs till en dyr peng av konkurrerande religiösa stiftelser som idéproducenter, behöver du rådfråga en religionsforskare för att svara på om att jag lagt grunden till en ny världstro eller ej? Känns det som ett vinnande koncept för kyrkan att orsaka sin egen braindrain?

Skälet till att Snecker får chansen att göra bort sig, är att Vänsterpartiet inte har tillräckligt högt i tak för att benen ska kunna sträckas på. De längsta måste därför söka sig någon annanstans och de intellektuellt kortvuxna blir kvar samt ges roller de skämmer ut sig själva och partiet när de ska försöka fylla. I ett friskt parti måste man kunna göra misstag, säga provocerande saker, tycka olika i känsliga frågor. Vänsterpartiet har i praktiken ersatt meritokrati som värde med att belöna förmågan att bära upp plakatpolitik, där vinnaren blir den som är bäst på att inte märka när plakaten säger emot varandra.

Med tanke på Linda Sneckers ofta uttalade ord om att : “svenska, vita män – är alla våldsverkare” – då blir jag än mera fundersam: HUR och med VEM blev LS gravid???
Masspsykosen förflyttar sig från Ecoflykting->till Gretaklimat->till MSB-Coronahysterin !

Erotik, Life in Balance, Politik Posted on Wed, April 29, 2020 12:48:24
Is this Lock – down ?

Om landet INTE testar alla misstänkt smittade, så kan ansvariga omöjligt ha koll på hur många och vilka har symptom liksom själva spridningsförloppet.

Trots att Corona klassats av Staten som samhällsfarligt tillstånd, så bestämmer sig statsepidemiologen Anders Tegnell för att pausa digital datainsamling av Coronasymptom. HAN oroar sig mer över att frågorna om symptomen vi ställer om befolkningen -> kan skapa oro och panik än viruset i sig…. hos “Svenssons” !
Så empatiskt och kärleksfullt omtänksamt av landets statsepidemiolog med tanke på att äldre dör på löpande band och bortprioriteras i intensivvård…..

Intressant och märkligt verkar det vara att Folkhälsomyndigheten (FHM) går i samma fotspår som Brottsförebyggande rådet (BRÅ), när det gäller effektiva metoder att mörka statistiken -> för att inte skapa oro, panik, polarisering, hets och hat m.m.
Aldrig har sanningen och fakta varit så irrelevant och dessutom farlig!
Studier verkar utgöra större hot än det eskalerande våldet och det dödliga viruset och dess ödesdigra konsekvenser på vårt samhälle…..

Precis som Makten relativiserar och gör sitt yttersta att mörka den dramatiska ökningen av dödsskjutningar, bombattacker, brutalt våld, rån och våldtäkter -> gör Regimen samma sak med informationen om viruset … Information, som kan ge oss alla livsviktig och avgörande kunskap och större förståelse om viruset. MEN – makt utgår från LÖGN!

Enligt djupstudier och omfattande forskningsresultat som gjordes av forskarna på Linköpingsuniversitet, så viker sig Brottsförebyggande rådet “för politisk påverkan och har en utbredd tystnadskultur.” – Precis som det som Peter Springare – skriver om i sin bok om Polisen (dvs MSB.s Dan Eliassons fd poliskår)

MSB ska nämligen följa FHM:s indikationer, instruktioner liksom önskemål om Coronadata och statiskt – och tvärt om… det är MSB som styr via Dan E.


Frågan som ALLA ska ställa sig om FHM är: Gör FHM samma sak som BRÅ, dvs viker sig för politisk påverkan från Morr Guns J och via MSB generaldirektören Dan Eliasson? Dessa mytomaniska parhästar….

Dan Eliasson, vars bagage är fyllt med groteska skandaler . “tafsa-inte-på-mig-armbandskampanjer och andra misslyckanden, blir allt tyngre – utan reaktion från media och medborgarna. Få minns troligen att DE var ledare för punkbandet Bad Boo Band – som öppet hädade och smutskastade kvinnor – låten Knulla i Bangkuk… med text: “Vem vill ha en svensk tjej – en discofitta utan hjärna – ner de i Thailand – vill så gärna”. https://www.svd.se/rikspolischefens-kontroversiella-punklat . Kåtbocken – bortförklarar så klart – som den mytoman han är…. OCH
Svenskarnas minne (läs medvetenhet) är mestadels så kort om DE, men låt mig påminna dig om Eliassons långa och tragiska politiska karriär där flera myndigheter ödelades med honom i som boss!
Dan Eliasson sparkades som rikspolischef och de medvetnas farhågor besannades, när “belönades” DE med en högre position. Knappast ironiskt, men mera som en röd tråd för S-makten… inom narcissism. DE blev myndighetschef och ansvarig för samhällsskydd och beredskap på MSB.

Huga! Vilken narcissism – rena rama kommunist DDR och fd Sovjet!


Det svenska vården saknar material, beredskap och utrustning, vården går på knäna, vårdpersonal som saknar skydd blir smittade och i sin tur smittar andra patienter, dvs viruset härjar vilt på svenska ålderdomshem

MEN “Vi såg det inte komma”, säger landets landsfader – precis som de ville framstå att vara naiva med den massiva migrationsvågen 2015. Naiva? Skitsnack – SL och hans handgångne personer – de finns på Zoros belöningslista… och då menar jag inte hjälten med svärdet a la Banderas ! Utan en satanist – med “S” i början av sitt ungerska namn!

Trots massiva virusspridningen och faktum attöver 20 expertforskare kritiserat Tegnells politikerstyrda metoder OCH samtidigt anser och tycker att Sverige kan jämföras med Italien när det gäller antal dödsfall – så väljer Regimen att skjuta upp dataundersökningar och landets gränser hålls öppna. In i landet släpps in kreti-och pleti , sk FramTidsKapital från andra Coronadrabbade områden.
Dessa grupper, som spermabankirier – de särbehandlas trots smittorisken!


Vem vet idag, mer än att Regimen, säkert gör DET, som de som de alltid gjort i alla andra tidigare beslut som hotat och hotar svenskarnas säkerhet, frihet och hälsa. Regimen följer Den Djupa Statens direktiv – till punkt o pricka! Oavsett politisk färg! Makt och Pengar står alltid främst – för de elitkarriär opålitliga… Vi lever med Pest o Kolera – även utan corona!

Masspsykosen har förflyttat sig från invandring ->till klimat -> till coronakrisen där folkets, särskilt medelålder kvinnornas behov att avguda sina helgon och sexualisera ensamkommande män verkar spela den centrala rollen i vårt samhälle. Hur tänker dessa kvinnor????


Fokus ligger på “rockstjärnan Tegnell”, som kvinnor avgudat tatuerar bild på, på sina skinkor – när de medvetet borde rikta blickarna mot dem som ligger bakom showen och spektaklet, dvs landets Regim och den Djupa Staten! Fast det övergår dessa kvinnors medvetenhet….

Enligt undersökningar är Sverige Skandinaviens mest korrumperade land.

Viktig data undanhålls – MEN de manipulerade “Svenssons”, -> de fortsätter ha förtroende för dem som slugt och i tystnad förråder Folket ända till graven (via Skattemyndigheten…)Tankar i svåra tider

Life in Balance, Politik, Relationer Posted on Sat, April 18, 2020 18:50:41

Postat 18 april, 2020

En tanke i Coronatider

Text. dag Öhrlund

Note: I texten nedan kan varje “billigt” läsas som “konsumtion“.

Det är en besvärlig tid. För världen, för de andra, är det långt ifrån den första.

Men för oss, i Det Lilla Landet Som Alltid Vet Bäst, tycks det vara värre än för de flesta andra, om man får tro nyhetsrapporteringen.

Utom möjligen för USA. För allt är i vanlig ordning Trumps fel och det är jätte-jätte-jätte-konstigt att dödstalen där är större än hos oss, i ett land med 330 miljoner invånare, och med ett väsensskilt skattesystem. Så låt oss tala om det, för då behöver vi inte tala lika mycket om det som händer här.

Och det är ju befriande. Bäst så. Puh.

Däremot är det inte alls konstigt att vi under pandemin har mycket större dödlighet per capita än Tyskland, med sina 70 miljoner. Eller Finland. Eller Norge. Eller Korea.

För vi vet ju bäst.

Alltid.

Så låt oss istället tala om det som händer hos de andra, där det alltid är värre.

Den obehagliga sanningen är att vi – i det stora perspektivet – är några bortskämda jävlar som har varit förskonade från riktiga naturkatastrofer, och från krig i hundratals år, medan våra grannländer och har lidit så sent som under andra världskriget. Andra länder, långt senare.

Den obehagliga sanningen är att vi har levt på lån och i överkonsumtion och med tanken på att allt ska vara billigt. Därför har vi fyllt våra hem med asiatiska varor, för det är ju trevligare att betala 79 kronor för en t-shirt eller att handla från skojsiga ”Wish”, eller hur? Därför har vi också tillåtit oss (skäms!) att beklaga oss för att vi under Thailandssemestern sett sjuåriga flickor sitta och sy på nätterna, medan vi på en dag har druckit för mer pengar än de tjänar på en månad. Guuuuud, så hemskt!

Dubbelmoral kallas det. Hyckleri, om du hellre vill.

När nu våra egna mindre butiker, större företag, barer, restauranger, hotell, reseföretag, flygbolag, småföretagare och gudvetvilka får klappa igen, så får vi stå där med långnäsan.

För att billigt vann.

Häromdagen sa min älskade:

”Det vore nog bäst om det kom ännu en pandemi, en ännu värre, som raderade ut mänskligheten så att djuren äntligen får leva ifred.”

En krass, svart syn?

Kanske har hon rätt. Just nu tycks jorden må bättre än på länge och naturen hjälpligt, om än haltande, försöka återhämta sig från vår brutala misshandel.

Billigt regerar inte för tillfället.

Kanske, förhoppningsvis, har vi något att lära på sikt, av det som nu sker.

Lära oss vad som egentligen är det viktiga i livet.

Gamla grundvärden som vänner, närhet, kärlek, omtanke, respekt.

Båda fötterna på jorden. En jord att respektera.

Inte billigt.

Möjligen kan det tolkas som en haltande jämförelse, men jag önskar att du nu tillämpar din bästa skoldanska och lyssnar på en av salig Kim Larsens absoluta mästerverk – ”Jutlandia”.

Det handlar om krigsskeppet med samma namn, som skickades till ett brinnande Koreakrig i slutet av 1940-talet, och där 16-åriga flickor fick agera sjuksköterskor för att ta hand om unga män, skickade i döden av de idioter som alltid styr krig.

Och här sitter vi och tycker synd om oss själva.

Med all rätt, när vi sörjer de nära och älskade som hastigt lämnar oss i den förfärliga pandemin.

Utan någon rätt, för att vi lät oss dras med i allt som strider mot naturens lagar.

Med kärlek och omtanke hoppas jag att du och dina närmaste kommer ur det här så bra som möjligt.

Och att jag själv lär mig något viktigt av det.Vi formar hela generationer som blir fiender till fritt tänkande

Life in Balance, Politik Posted on Fri, March 27, 2020 11:31:32

Det är inte idéerna. Det är Makteliten som är problemet.

Universitet är socialisationsfabriker. De producerar personligheter, med värderingar, världsbilder och fördomar av ett visst slag.

Det är inget konstigt med det. Socialisation är en viktig uppgift för nästan alla institutioner. Den har sin praktiska sida, till exempel genom att spara en massa tid, eftersom man kan förutsätta en gemensam grund på en relativt hög nivå.

Den har också sidor som går utöver det i enkel mening praktiska. Människan behöver ingå i sammanhang, för att inte slitas sönder av tvivel och oro. Att socialiseras in i ett sammanhang av rätt och fel, intressen och ointressen, förakt och förundran, ->hjälper oss med det.

Inget av det här är nytt. Varken för människan eller universiteten. Men en del problem med den här ordningen har blivit akuta och stora.

Om man uppskattar eller inte uppskattar intersektionalitet, genusteori, postkolonialism, normkritik, rasifiering och allt det som nu hör till mittfåran i den akademiska världen, -> har inget att göra med socialisationsprocessens existens. Den finns där oavsett vilka idéer som för tillfället är på modet. Men, för att förstå hur universiteten har avlägsnat sig alltmer från idén om öppen och sakorienterad diskussion, måste vi förstå varför de här idéerna fått sådan genomslagskraft.

LÄS OCKSÅ: Hakelius: Vad kostar Samoaöarna? 600 miljoner dollar

Att tänka fritt och pröva nya sanningar var ett ideal på universiteten långt före 60-talet, men studentrevolten slipade tanken till ett svärd. Den fick en riktning. Svärdet lades mot det rådande samhällets hals. Vad som menades med kritiskt tänkande smalnade av. Det slutade egentligen att handla om idéer – vad som var rätt och fel slogs helt enkelt fast och sedan var det bra med det – och började i stället handla om makt.

Den fria tanken fick ett tydligt uppdrag: att utmana »Makten«.

Ich bin der Dritten Reich !

Så snart makten är huvudsaken ligger ärligheten risigt till. Om sanningen redan är uppenbarad och kampen mot »makten« det viktiga, är ärligheten inget stort offer.

Dessutom: så snart makten är huvudsak blir den också just det. Inte bara den makt som ska bekämpas, utan den makt man själv har. Lyckas man med att slå tillbaka »makten«, måste luckan fyllas med något. Vad skulle det vara, annat än den egna, goda makten?

Där makttänkandet går in, går helt enkelt idéer, ärlighet, prövande och öppen diskussion ut.

Det är här problemet med dagens modeteorier på universiteten finns. De är alla uttalade maktteorier. De är alla riktade -> mot vad som upplevs som rådande ordningar. Alla föreskriver de andra, goda maktordningar.

Det är ett missförstånd att se den här maktfixeringen som en idé. Den är snarare en praktik. Och det är den praktiken vi ser utspela sig på universiteten i dag. Att de starka rösterna på universiteten har gått från att pröva idéer till att utöva maktpraktik är förklaringen till mycket.

Till att lektorn Inga-Lill Aronsson vid Uppsala Universitet åthutas av sin institution, guidad av en »lika-villkors-specialist«, för att ha använt ett kränkande ord.

Till att psykologiprofessorn Johan Grant vid Lunds universitet avsatts, efter att ha upprört studenterna med sina tankar och idéer.

Till att forskare som docent Erik Lindborg vid KTH avkrävs »köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll« för att få finansiering till sin forskning om svaga stötvågor i akustiska fält.

LÄS OCKSÅ: Hakelius: Partipolitik är för galningar – i alla fall i början

Den organiserade maktkamp som inleddes på 60-talet har fått resultat: nu har de som upplever sig utmana makten i själva verket fått makten. De har sina allierade i myndigheter och politiska församlingar. De utnyttjar makten för att stärka sina egna idéer och driva bort alternativ. För så agerar den som först och främst är intresserad av makt, inte av att pröva idéer.

Problemet är alltså inte idéerna. Problemet är att det som kallas idéer i själva verket är döda farkoster för maktbegär.

Det här är ett problem. För universiteten. Men också för samhället i stort. Om universitet är socialisationsfabriker och andelen högskolestuderande är större än någonsin, innebär det att vi är på väg att forma hela generationer av maktfixerade fiender mot fritt tänkande.

Jag befarar att det inte kommer att sluta lyckligt, för den oundvikliga motreaktionen riskerar att komma från ytterkanter som vill politisera och beskära det fria tänkandet enligt andra idéer. Samhällets balanserade mitt har, i rädsla för att verka reaktionär, låtit universiteten ostört gräva det fria tänkandets grav.Next »